โครงการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

 

***ผู้สมัครทุกคนสามารถกู้ได้  เมื่อสมัครในคณะต่อไปนี้***
 

***ติดต่อด่วนที่ 0-2954-7300 ต่อ 805,806***
 

คุณสมบัติของผู้กู้

1. นักศึกษาที่เข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 มีสัญชาติไทย  และไม่เคยกู้   กยศ.  มาก่อน สามารถกู้ได้ทุกคนโดยไม่จำกัดรายได้พ่อแม่

2. คณะ/สาขาที่กู้ กรอ. ได้  ปีการศึกษา 2556  

 • คณะบริหารธุรกิจ
 1. สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
 2. สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • คณะการบัญชี
   
 • คณะศิลปศาสตร์
 1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 2. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
 3. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
 4. สาขาวิชาภาษาไทย
 • คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 1. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 2. สาขาวิชาการโรงแรม
 • คณะนิเทศศาสตร์
 1. สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 2. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 3. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 4. สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัลมีเดียและระบบเกม
 5. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 1. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 1. สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน
 2. สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น
 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
 2. สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพและความงาม
 • วิทยาลัยนานาชาติ
 1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
 2. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

 

ำนวนเงินที่กู้ได้

1. กู้เป็น  ค่าเล่าเรียน  จำนวนเงินกู้ได้ตามโครงสร้างหลักสูตร  แต่  ไม่เกินวงเงินที่  สกอ.  กำหนด  และจำนวนเงินที่จัดสรรให้มหาวิทยาลัย

2. กู้เป็น  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  กู้ได้เดือนละ 2,200 บาท(รายได้ครอบครัวต้องไม่เกิน  200,000 บาท/ปี)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม  กรอ.

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี

ระยะเวลาเริ่มชำระหนี้คืนกองทุน  กรอ.

เมื่อสำเร็จการศึกษา  หรือมีคำสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  หรือมีรายได้ถึงเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการกำหนด  และชำระหนี้ให้หมดภายใน  15  ปี

ผู้ประสงค์กู้กองทุน ฯ  สามารถลงทะเบียนผ่านระบบ  e-studentloan  ที่ www.studentloan.or.th  ได้ล่วงหน้า  และเตรียมเอกสารยื่นที่มหาวิทยาลัย  ดูรายละเอียดได้ที่  www.dpu.ac.th/fund

วิธีการขอกู้ยืมผ่านระบบ  e-studentloan

1. เข้าไปที่  www.studentloan.or.th  เพื่อลงทะเบียนขอรหัสผ่าน
2. รับการสัมภาษณ์จากคณะอนุกรรมการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
3. Key  แบบฟอร์มคำขอกู้ยืม ผ่านระบบ e-studentloan
4. ทราบผลผู้มีสิทธิ์กู้  ทางระบบ  e-studentloan
5. ผู้มีสิทธิ์กู้  เปิดบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
6. Key  รายละเอียดสัญญากู้ยืม  ผ่านระบบ  พร้อม  Print  สัญญา  2 ชุด
7. ส่งสัญญา  และเซ็นแบบยืนยันการกู้ค่าเล่าเรียน  ฯลฯ  ที่มหาวิทยาลัย