คณะและสาขาที่เปิดรับสมัคร

คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ

หลักสูตร 4 ปี ภาคค่ำ

หลักสูตรเทียบโอนจาก ปวส. ภาคปกติ

หลักสูตรเทียบโอนจาก ปวส. ภาคค่ำ

คณะการบัญชี

หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ

หลักสูตรเทียบโอนจาก ปวส. ภาคปกติ

หลักสูตรเทียบโอนจาก ปวส. ภาคค่ำ

คณะเศรษฐศาสตร์

หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ

หลักสูตรเทียบโอนจาก ปวส. ภาคปกติ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

คณะนิเทศศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ

หลักสูตรเทียบโอนจาก ปวส. ภาคปกติ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาลัยนานาชาติ

การสนับสนุนการเรียน

อาจารย์ที่ปรึกษากัลยาณมิตร คลีนิกวิชาการ โครงการบัณฑิตเกียรตินิยม ศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน ศูนย์นำความรู้สู่การปฏิบัติ Speexx(online language training)