การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

  • ผู้ที่เคยกู้ กยศ. มาแล้ว ไม่ต้อง ชำระค่าเล่าเรียนก่อน
  • ผู้ที่ประสงค์จะขอกู้รายใหม่ กยศ. หรือ กรอ. ชำระเพียงค่ายืนยันสิทธิ์ 3,000 บาท (มหาวิทยาลัยจะคืนให้เมื่อ กยศ. หรือ กรอ. อนุมัติเงินกู้ยืม)
  • ผู้ที่ไม่กู้ สามารถแบ่งจ่ายเป็นรายงวดได้ โดยชำระงวดแรกเพียง 10,000 บาท หรือชำระค่าเทอมเต็มจำนวน

การรับเอกสารการมอบตัว : นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้ จะได้รับเอกสารการมอบตัวในวันที่แจ้งผลการสอบ

การมอบตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ : นักศึกษาจะต้องขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ โดยชำระเงินและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ตามวัน เวลา และ สถานที่ที่ระบุในเอกสารการมอบตัว

มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษาใหม่