คณะและสาขาที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรปริญญาตรี 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
College of Innovative Business and Accountancy (CIBA)
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต