อัตราค่าเล่าเรียนหลักสูตรปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ : อัตราค่าเล่าเรียนหลักสูตรปริญญาเอก (โดยประมาณ)
หลักสูตร/สาขาวิชา
ค่าหน่วยกิต
ค่าบำรุง/เทอม
ค่าบำรุง Summer
เค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย/เทอม
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
(โดยประมาณ)
หมายเหตุ
คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
-หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขานิติศาสตร์
14,000
10,000
5,000
774,000
เรียนรายวิชา 2 หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
คณะนิเทศศาสตร์
-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์
10,000/8,900
7,500
3,750
590,400
วิชา วพ. 8900 บาท
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)
-หลักสูตรบริหารดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
เหมาจ่าย
89,200
535,000
ศึกษาดูงานต่างประเทศ
-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบัญชี
เหมาจ่าย
89,200
535,000
-Doctor of Philosophy in Business Administration นักศึกษาชาวไทย
เหมาจ่าย
123,300
740,000
-Doctor of Philosophy in Business Administration นักศึกษาต่างชาติ
เหมาจ่าย
123,300
740,000
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม
10,000/7,500
7,500
3,750
510,000
วิชาบรรยาย 10,000 วิชา thesis/สัมนา 7,500 วิชาปรับพื้นฐาน 3,500
-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการทางวิศวกรรม
10,000/7,500
7,500
3,750
480,000
-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าใช้จ่ายแบบเหมา รวมนำเสนอผลงาน