ขั้นตอนการสมัครสอบ

  1. ติดต่อซื้อใบสมัครได้ที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา ชั้น 2  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ในช่วงเวลาทำการ คือ วันอังคาร–วันเสาร์  เวลา 10.30–18.30 น. ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์  ราคาชุดละ 500 บาท
  2. ยื่นใบสมัครที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในช่วงเวลาทำการ คือ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 10.30 - 18.30 น.  ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์