หลักฐานการสมัคร

  1. ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้ว
  2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 4 รูป
  3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (หากมีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ ชื่อสกุล)
  4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
  5. หนังสือรับรองของหัวหน้างาน หรืออาจารย์
  6. ใบรับรองผลการสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
  7. ผลงานทางวิชาการที่ผ่านมา หรือเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ให้ผู้สมัครพิมพ์ลงในกระดาษ A4 ตามหัวข้อที่แนบในใบสมัคร)