ขั้นตอนการสมัครสอบ

 1. การขอรับใบสมัครด้วยตนเอง

  ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา ชั้น 2  อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ในช่วงเวลาทำการ คือ วันอังคาร - วันเสาร์  เวลา 10.30 - 18.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 2. การพิมพ์ใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

  สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการติดต่อโดยตรงกับมหาวิทยาลัย สามารถพิมพ์ใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

  1. กรอกข้อมูลสมัครออนไลน์
  2. กรอกข้อความในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนชัดเจน
  3. ให้พิมพ์ เอกสารยืนยันการสมัครเก็บไว้เป็นหลักฐาน
  4. ทางมหาวิทยาลัยจะติดต่อกลับเพื่อนัดหมายวันสอบกับท่านอีกครั้ง
 3. การสมัครและค่าธรรมเนียม
  1. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร และชำระค่าสมัครสอบที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในช่วงเวลาทำการ คือ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 10.30 - 18.30 น. ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์
  2. ค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 500 บาท