สถานที่เรียนและเวลาเรียน

สถานที่เรียน
อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
เวลาเรียน
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น. (ปริญญาโท เฉพาะบางหลักสูตร)
วันเสาร์ เวลา 09.00 – 21.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
'