อัตราค่าเล่าเรียน

หลักสูตรปริญญาตรี : จำนวนคณะที่เปิดสอนและอัตราค่าเล่าเรียน (โดยประมาณ)

คณะ

ค่าหน่วยกิต

ค่าบำรุง/เทอม

ค่าบำรุง
Summer

ค่าเล่าเรียน
เหมาจ่าย/
เทอม

ค่าเล่าเรียน
เหมาจ่าย
Summer

ค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร

ค่าเล่าเรียน
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1/2560

หมายเหตุ

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี ภาคปกติ)
- โลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่ เหมาจ่าย - - 31,000 248,000 31,000 -
- การตลาดยุคดิจิทัล เหมาจ่าย - - 31,000 248,000 31,000 -
- การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล เหมาจ่าย - - 31,000 248,000 31,000 -
- ธุรกิจระหว่างประเทศ เหมาจ่าย - - 31,000 248,000 31,000 -
- การเงิน เทคโนโลยีการเงินและการลงทุน เหมาจ่าย - - 31,000 248,000 31,000 -
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิทัล เหมาจ่าย - - 31,000 248,000 31,000 -
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (4 ปี ภาคปกติ)
- การบัญชียุคดิจิทัล เหมาจ่าย - - 32,500 260,000 32,500 -
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี ภาคพิเศษ)
- โลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่ เหมาจ่าย - - 32,250 258,000 32,250 -
- การตลาดยุคดิจิทัล เหมาจ่าย - - 32,250 258,000 32,250 -
- การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล เหมาจ่าย - - 32,250 258,000 32,250 -
- ธุรกิจระหว่างประเทศ เหมาจ่าย - - 32,250 258,000 32,250 -
- การเงิน เทคโนโลยีการเงินและการลงทุน เหมาจ่าย - - 32,250 258,000 32,250 -
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิทัล เหมาจ่าย - - 32,250 258,000 32,250 -
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (4 ปี ภาคพิเศษ)
- การบัญชียุคดิจิทัล เหมาจ่าย - - 33,500 268,000 33,500 -
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (2 ปี ภาคปกติ)
- โลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่ เหมาจ่าย - - 34,700 138,800 34,700 -
- การตลาดยุคดิจิทัล เหมาจ่าย - - 34,700 138,800 34,700 -
- การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล เหมาจ่าย - - 34,700 138,800 34,700 -
- ธุรกิจระหว่างประเทศ เหมาจ่าย - - 34,700 138,800 34,700 -
- การเงิน เทคโนโลยีการเงินและการลงทุน เหมาจ่าย - - 34,700 138,800 34,700 -
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิทัล เหมาจ่าย - - 34,700 138,800 34,700 -
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (2 ปี ภาคปกติ)
- การบัญชียุคดิจิทัล เหมาจ่าย - - 34,700 138,800 34,700 -
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (2 ปี ภาคพิเศษ)
- โลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่ เหมาจ่าย - - 31,700 10,000 146,800 31,700 -
- การตลาดยุคดิจิทัล เหมาจ่าย - - 31,700 10,000 146,800 31,700 -
- การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล เหมาจ่าย - - 31,700 10,000 146,800 31,700 -
- ธุรกิจระหว่างประเทศ เหมาจ่าย - - 31,700 10,000 146,800 31,700 -
- การเงิน เทคโนโลยีการเงินและการลงทุน เหมาจ่าย - - 31,700 10,000 146,800 31,700 -
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิทัล เหมาจ่าย - - 31,700 10,000 146,800 31,700 -
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (2 ปี ภาคพิเศษ)
- การบัญชียุคดิจิทัล เหมาจ่าย - - 31,700 10,000 146,800 31,700 -
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
- Business Analytics เหมาจ่าย - - 31,000 10,000 248,000 31,000 -
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ)
- Bachelor of Business Administration (International Program)
- บริหารธุรกิจ (นักศึกษาชาวไทย) เหมาจ่าย - - 42,500 14,000 340,000 42,500 -
- บริหารธุรกิจ (นักศึกษาชาวต่างชาติ) เหมาจ่าย - - 47,500 14,000 380,000 47,500 -
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM)
- บูรณาการสุขภาพและความงาม (เหมาจ่าย) เหมาจ่าย - - 50,000 15,000 400,000 50,000
- การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ (เหมาจ่าย) เหมาจ่าย - - 50,000 15,000 400,000 50,000
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1,800 7,500 3,750 - - 321,700 42,450
- วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 1,800 7,500 3,750 - - 316,100 36,250
- วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 1,800 7,500 3,750 - - 327,800 41,750
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 1,600 7,500 3,750 - - 275,000 38,750
- ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (IS) 1,600 7,500 3,750 - - 275,000 38,750
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT)
- ธุรกิจการบิน - Th 1,500 6,250 3,125 - - 278,000 39,900
- การจัดการเทคโนโลยีการบิน (Bilingual) 2,000 6,250 3,125 - - 344,000 41,400
วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี
- การออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม(GT) เหมาจ่าย - - 35,000 5,000 300,000 35,000
- การออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (DA) - - - - - - 35,000
คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
- นิติศาสตรบัณฑิต 1,400 7,200 3,600 - - 256,000 36,050
- นิติศาสตร(ภาคบัณฑิต) เหมาจ่าย - - 30,000 30,000 190,000   เรียนแบบ Block course
คณะศิลปศาสตร์
- ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1,500 8,000 4,000 - - 280,000 41,950
- ภาษาจีนธุรกิจ 1,500 8,000 4,000 - - 271,000 36,750
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ(IBEC)
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (นักศึกษาชาวไทย) เหมาจ่าย - - 42,500 14,000 340,000 42,500
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (นักศึกษาชาวต่างชาติ) เหมาจ่าย - - 47,500 14,000 380,000 47,500
คณะนิเทศศาสตร์
- วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ 1,500 6,000 3,000 - - 285,000 35,450
- ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 1,600 6,000 3,000 - - 295,000 35,750
- การสื่อสารการตลาดดิจิทัล 1,600 6,000 3,000 - - 264,600 36,450
- การสื่อสารการแสดงดิจิทัล 1,600 6,000 3,000 - - 272,000 35,750
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
- รัฐประศาสนศาสตร์ 1,500 7,000 3,500 - - 246,000 31,250
คณะศิลปกรรมศาสตร์
- คอมพิวเตอร์กราฟิก เหมาจ่าย - - 35,000 5,000 300,000 35,000
- การออกแบบตกแต่งภายใน เหมาจ่าย - - 35,000 5,000 300,000 35,000
- การออกแบบและธุรกิจแฟชั่น เหมาจ่าย - - 35,000 5,000 300,000 35,000
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
- การท่องเที่ยว 1,400 6,000 3,000 - - 265,400 39,450
- การโรงแรม 1,400 6,000 3,000 - - 258,500 39,450
- การจัดการการบริการเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) เหมาจ่าย - - 52,000 15,000 416,000 52,000
วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน (CAIC) (หลักสูตรภาษาจีน)
- การจัดการการท่องเที่ยว 42,500
- ธุรกิจระหว่างประเทศ 42,500
- การเงินและการบัญชี 42,500
- ศิลปะและการออกแบบ 42,500
วิทยาลัยนานาชาติสังคมศาสตร์และนิเทศศาสตร์ (ICSC) (หลักสูตรภาษาจีน)
- วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ 42,500
- การบริหารภาครัฐและภาคเอกชน 42,500