คุณสมบัติด้านการศึกษา ปริญญาตรี

ทุกคณะ ยกเว้นหลักสูตรนิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต) ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  • สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตจากสถานศึกษาที่ได้เคยศึกษามาแล้ว (ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวอาจสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 2 ปี)

หลักสูตรนิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต) ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าขั้นปริญญาตรี สาขาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันการศึกษาในประกาศ หรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง (สำหรับหลักสูตรนี้ใช้เวลาในการศึกษา ประมาณ 2 ปีครึ่ง)

คุณสมบัติทั่วไป

  • ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือมีสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
  • ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรค ติดยาเสพติดที่ให้โทษอย่างร้ายแรงโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  • ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดอันเป็นลหุโทษ
  • ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อนเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย
  • มีผู้ปกครองและมีภูมิลำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้