หลักฐานประกอบการรับสมัคร

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา หรือใบรับรองผลการศึกษา ( ใบ ร.บ. ) กรณีผู้จบ ปวส. และผู้ต้องการเทียบโอนหน่วยกิต