5 วิทยาลัยใหม่

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (College of innovative Business and Accountancy : CIBA)

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจ
  • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ภาคปกติ และภาคพิเศษ)
  • การตลาดยุคดิจิทัล (ภาคปกติ และภาคพิเศษ)
  • การจัดการธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (ภาคปกติ และภาคพิเศษ)
  • การเงิน เทคโนโลยีการเงินและการลงทุน (ภาคปกติ และภาคพิเศษ)
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ภาคปกติ และภาคพิเศษ)
 • หลักสูตรการบัญชี
  • การบัญชี (ภาคปกติ และภาคพิเศษ)
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
  • การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (ภาคปกติ และภาคพิเศษ)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ)
  • Bachelor of business Administration (International Business)
   • บริหารธุรกิจ (นักศึกษาชาวไทย)
   • บริหารธุรกิจ (นักศึกษาชาวต่างชาติ)
  • Bachelor of business Administration (Tourism Management)
   • บริหารธุรกิจ (นักศึกษาชาวไทย)
   • บริหารธุรกิจ (นักศึกษาชาวต่างชาติ)

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
(College of innovative Technology and Engineering : CITE)

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (ภาคปกติ และภาคพิเศษ)
วิศวกรรมหุ่นยนต์
ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ และภาคพิเศษ)
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน
(College of Aviation Development and Training : CADT)

ธุรกิจการบิน
การจัดการเทคโนโลยีการบิน (Bilingual)

วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี

การออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม(GT)

การออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (DA)

วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน
(CHINA-ASEAN International College : CAIC)

6 คณะที่โดดเด่น

คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
Faculty of LAW Predeepanomyong

นิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตร (ภาคบัณฑิต)

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Faculty of Tourism and Hospitality

การท่องเที่ยว
การโรงแรม
หลักสูตรนานาชาติ
- การจัดการการบริการเชิงนวัตกรรม

คณะนิเทศศาสตร์
Faculty of Communication Arts

วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
สื่อสารการตลาดดิจิทัล
ศิลปะการแสดงประยุกต์

คณะศิลปกรรมศาสตร์
Faculty of Fine and Applied Arts

คอมพิวเตอร์กราฟิก
การออกแบบตกแต่งภายใน
การออกแบบและธุรกิจแฟชั่น

คณะศิลปศาสตร์
Faculty of Arts

ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีนธุรกิจ
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ(IBEC)
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (นักศึกษาชาวไทย)
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (นักศึกษาชาวต่างชาติ)

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
Faculty of Public Administration

รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ และภาคพิเศษ)

ข้อมูลการสมัคร

ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยคลิกที่ สมัครเรียนออนไลน์ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดคุณสมบัติทั่วไป


 1. ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือมีสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 2. ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรค ติดยาเสพติดที่ให้โทษอย่างร้ายแรงโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 3. ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดอันเป็นลหุโทษ
 4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อนเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย
 5. มีผู้ปกครองและมีภูมิลำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้

คุณสมบัติด้านการศึกษา


 1. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า
 2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตจากสถานศึกษาที่ได้เคยศึกษามาแล้ว (ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวอาจสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 2 ปี)

หลักฐานประกอบการรับสมัคร

 1. ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย
 2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา หรือใบรับรองผลการศึกษา ( ใบ ร.บ. ) ( ถ้ามี )
  กรณียังไม่ได้ใบ ร.บ. สามารถนำมายื่นเพิ่มเติมภายหลังได้
 6. สำเนาใบแสดงผลการสอบ TOEFL  หรือ IELTS สำหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ( ถ้ามี )

การสอบคัดเลือก

 1. มหาวิทยาลัยจะจัดสอบคัดเลือกทันทีในวันที่ยื่นใบสมัคร โดยวิธีสัมภาษณ์ยกเว้นสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน สอบเพิ่มข้อเขียนวัดความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติสอบเพิ่มข้อเขียนวัดทักษะภาษาอังกฤษและจะแจ้งผลการสอบให้ทราบทันที ในวันเดียวกับวันที่สอบคัดเลือก
 2. นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้ จะได้รับเอกสารการมอบตัวในวันที่แจ้งผลการสอบ


สถานที่จำหน่ายใบสมัคร และรับสมัคร

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อใบสมัครพร้อมหนังสือระเบียบการศึกษาและหลักสูตร ได้ในราคา 200 บาท ( รวมค่าสมัคร) และ ยื่นใบสมัคร ( ไม่ต้องเสียค่าสมัคร ) ได้ที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถนนประชาชื่น โทร 0-2954- 7300-29 ต่อ 111, 810, 800, 802, 803 และที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในส่วนภูมิภาค ดังต่อไปนี้ภาคเหนือ

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จ. น่าน โทร. (054) 710-411, 086-9231312, 081-6719028 และ 089-4324834

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น โทร. (043) 225-637,221-783 ต่อ 266 และ 086-4585709

ภาคตะวันออก

โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง โทร.( 038) 611-010 ต่อ 212 และ 081-2543830 โรงเรียนชลกัลยานุกูล จ.ชลบุรี โทร.(038) 282-559 ต่อ 832 และ 087-1339750,081-4808850,082-8989490

ภาคกลาง

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี โทร. (036) 411-051 ต่อ 505 และ 089-0435362 โรงเรียนถาวรานุกูล จ.สมุทรสงคราม โทร. (034) 711-238 ต่อ 128 และ 081-5183984 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จ.ประจวบคีรีขันธ์โทร.(032) 611-103 ต่อ 303 และ 096-6515394

ภาคใต้

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี โทร.(077) 282-001,284-499 ต่อ 122 , 081-5386284 และ 089-4750999 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช โทร.(075) 356-137 ต่อ 110 และ 086-9685133 โรงเรียนสภาราชินี จ.ตรัง โทร.(075)218-792 ต่อ 108 และ 089-7289498 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. (074) 364-948 และ 089-8773378 โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต โทร.(076) 211-034 ต่อ 108 และ 081-7378134
หจก.การบินยะลา จ.ยะลา โทร.(073) 720-011, 082-4399218 และ 093-7122210

การมอบตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษา01

การรับเอกสารการมอบตัว

นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้ จะได้รับเอกสารการมอบตัวในวันที่แจ้งผลการสอบ

 

 

02

การมอบตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้จะต้องมอบตัวชำระเงินและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามวัน เวลา และ สถานที่ที่ระบุในเอกสารการมอบตัวมิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษาใหม่

 

03

หมายเหตุ

ผู้ที่เคยกู้ กยศ. มาแล้ว ไม่ต้อง ชำระค่าเล่าเรียนก่อน ผู้ที่ประสงค์จะขอกู้รายใหม่ กยศ. หรือ กรอ. ชำระเพียงค่ายืนยันสิทธิ์ 3,000 บาท(มหาวิทยาลัยจะคืนให้เมื่อ กยศ. หรือ กรอ. โอนเงิน) ผู้ที่ไม่กู้ สามารถแบ่งจ่ายเป็นรายงวดได้ โดยชำระงวดแรกเพียง 10,000 บาท

วันปฐมนิเทศ/วันเปิดภาคการศึกษา

สมัครเรียน

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เป็นการเข้าร่วมโครงการ สู่อ้อมกอด มธบ. ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษาใหม่ให้เกิดความอบอุ่น มั่นใจ
ปรับตัวเกิดความพร้อมที่จะศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ (ให้ดูรายละเอียดจากเอกสารการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่)

วันเปิดภาคการศึกษา

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2560

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่

นักศึกษาสามารถขอใบสมัครทุนการศึกษาได้ที่จุดรับสมัคร หรือ Download ใบสมัครขอทุนมหาวิทยาลัย (ทุน มธบ.)
เอกสารที่ต้องแนบพร้อมใบสมัคร (ต้องเซ็นรับรองสำเนาโดยเจ้าของเอกสาร) และให้ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัคร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


1.ทุนเรียนดีไสว-สนั่น

 1. คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษา โดยมีผลการเรียน
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ระดับ ปวช. ไม่ต่ำกว่า 3.00
 2. จำนวนเงินทุนที่ได้รับ เป็นค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร
 3. ระยะเวลาการให้ทุน ตลอดหลักสูตรการศึกษา(4 ปี) โดยต้องผ่านเงื่อนไข ผลการเรียนและอื่นๆ ตามที่ วิทยาลัย / คณะ กำหนด
 4. จำนวนุคณะละ 1 ทุน

2.ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา

 1. คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษา โดยมีผลการเรียน
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ระดับ ปวช. ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ระดับ ปวส. ไม่ต่ำกว่า 3.00
 2. จำนวนเงินทุนที่ได้รับ เป็นค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร และเป็นไปตามเงื่อนไขแต่ละวิทยาลัย / คณะ
 3. ระยะเวลาการให้ทุน ตลอดหลักสูตรการศึกษา(4 ปี หรือ 2ปี) โดยต้องผ่านเงื่อนไข ผลการเรียนและอื่นๆ ตามที่ วิทยาลัย / คณะ กำหนด
 4. จำนวนุน อยู่ในดุลยพินิจของแต่ละวิทยาลัย / คณะ
กำหนดการ รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 สถานที่
เปิดรับสมัคร 1 - 31 มี.ค. 60 8 เม.ย. - 21 พ.ค. 60 26 พ.ค. - 23 ก.ค. 60 ที่ศูนย์รับสมัคร ชั้น 2 อาคารสำนักอธิการบดี
สอบข้อเขียน 4 เม.ย. 60
9.00 - 11.00 น.
24 พ.ค. 60
9.00 - 11.30 น
26 ก.ค. 60
9.00 - 11.30 น
สถานที่จะประกาศก่อนวันสอบ 2 วัน
(ประกาศผ่าน Facebook ฝ่ายทุนการศึกษาฯ)
สอบสัมภาษณ์ 4 เม.ย. 60
13.00 - 16.30 น.
24 พ.ค. 60
13.00 - 16.30 น.
26 ก.ค. 60
13.00 - 16.30 น.
สถานที่จะประกาศก่อนวันสอบ 2 วัน
(ประกาศผ่าน Facebook ฝ่ายทุนการศึกษาฯ)
ประกาศผล 8 เม.ย. 60 26 พ.ค. 60 1 ส.ค. 60 ผ่าน Website มธบ. และ Facebook ฝ่ายทุนฯ
รายงานตัว 8 - 30 เม.ย. 60 26 พ.ค. - 30 มิ.ย. 60 1 -10 ส.ค. 60 ที่ศูนย์รับสมัคร ชั้น 2 อาคารสำนักอธิการบดี

3.ทุนเสริมโอกาส

 1. คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษา โดยมีผลการเรียนระดับ ม.ปลาย ปวช. ปวส. ไม่ต่ำกว่า 2.00
 2. จำนวนเงินทุนที่ได้รับ และ ระยะเวลาการให้ทุน เป็นไปตามเงื่อนไขแต่ละวิทยาลัย / คณะ

4.ทุนความสามารถพิเศษ

 1. คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษา โดยมีผลการเรียนระดับ ม.ปลาย ปวช. ปวส. ไม่ต่ำกว่า 2.00
 2. เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการหรือด้านอื่น ๆ โดยมีหลักฐานแสดงผลงาน
 3. จำนวนเงินทุนที่ได้รบ และ ระยะเวลาการให้ทุน เป็นไปตามเงื่อนไขแต่ละวิทยาลัย / คณะ
กำหนดการ รอบที่ 1 รอบที่ 2 สถานที่
เปิดรับสมัคร 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 60 1 พ.ค. - 15 ก.ค. 60 ศูนย์รับสมัคร ชั้น 2 อาคารสำนักอธิการบดี
ประกาศผล 26 พ.ค. 60 1 ส.ค. 60 ผ่านเ Website มธบ. และ Facebook ฝ่ายทุนฯ
รายงานตัว 26 พ.ค. - 30 มิ.ย. 60 1 พ.ค. - 15 ก.ค. 60 ศูนย์รับสมัคร ชั้น 2 อาคารสำนักอธิการบดี

กำหนดการสอบคัดเลือก (สถานที่สอบจะแจ้งในบัตรสอบของนักศึกษาที่จะได้รับในวันสมัคร)

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)
ชื่อทุน จำนวนทุน เงื่อนไข หมายเหตุ
% ทุน จำนวนปี เกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี ไสว - สนั่น 4 ทุน
(หลักสูตรละ 1)
100% 4 ปี 3.20 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา 9 ทุน
(สาขาละ 1 )
100% 4 ปี 3.20
3. ทุนเสริมโอกาส
    - CIBA Bright Future

2 ทุน

10% - 50%

4 ปี

2.50
สอบสัมภาษณ์
4. ทุนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ
    - CIBA Smart

10 ทุน

10% - 50%

4 ปี

3.20
5. ทุนความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ
    - CIBA Leader
    - CIBA Idol

5 ทุน
4 ทุน

10% - 50%
10% - 50%

4 ปี
4 ปี

2.50
2.50

สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
6. ทุนกิจกรรมและกีฬา
    - CIBA Sport
    - CIBA Startup

2 ทุน
4 ทุน

10% - 50%
10% - 50%

4 ปี
4 ปี

2.50
2.50

สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อทุน จำนวนทุน เงื่อนไข หมายเหตุ
% ทุน จำนวนปี เกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี ไสว - สนั่น 1 ทุน 100% 4 ปี 3.00 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา 5 ทุน
(สาขาละ 1 )
50% - 100% 4 ปี 3.00
3. ทุนเสริมโอกาส 2-4 ทุน 25% - 100% 4 ปี 2.00 สอบสัมภาษณ์
4. ทุนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ 2-4 ทุน 25% - 100% 4 ปี 2.00 สอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM)
ชื่อทุน จำนวนทุน เงื่อนไข หมายเหตุ
% ทุน จำนวนปี เกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี ไสว - สนั่น 1 ทุน 100% 4 ปี 3.00 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา 3 ทุน
(สาขาละ 1 )
50% - 100% 4 ปี 3.00
3. ทุนเสริมโอกาส สาขาละ 2 ทุน 25% 4 ปี 2.00
4. ทุนทายาทผู้ประกอบการ สาขาละ 3 ทุน 50% 4 ปี 2.00 สอบสัมภาษณ์
5. ทุน Startup สาขา HB 2 ทุน 50,000 บาท ให้ครั้งเดียว 2.00
6. Early Bird Discount สาขาละ 10 ทุน 25% 4 ปี 2.00 ส่วนลดผู้สมัคร 10 คนแรก
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT)
ชื่อทุน จำนวนทุน เงื่อนไข หมายเหตุ
% ทุน จำนวนปี เกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี ไสว - สนั่น 1 ทุน 100% 4 ปี 3.00 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา 2 ทุน
(สาขาละ 1 ทุน)
100%
(ทุนละ 50%)
4 ปี 3.00
3. ทุนเสริมโอกาส
    - หลักสููตร AB
    - หลักสููตร FO

6 ทุน
6 ทุน

45%
30%

4 ปี
4 ปี

2.50
2.50

25,000 /ปี
25,000 /ปี
4. ทุนลูกหลานข้าราชการ
    - หลักสููตร AB
    - หลักสููตร FO

4 ทุน
4 ทุน

35%
25%

1 ปี
1 ปี

2.00
2.00

5,000 /ปี
5,000 /ปี
5. ทุนสายสัมพันธ์พี่น้องการบิน
    - หลักสููตร AB
    - หลักสููตร FO

4 ทุน
4 ทุน

10%
5%

1 ปี
1 ปี

2.00
2.00

5,000 /ปี
5,000 /ปี
6. ทุนพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการบิน
    - หลักสููตร AB
    - หลักสููตร FO

1 ทุน
1 ทุน

15%
10%

1 ปี
1 ปี

2.00
2.00

10,000 /ปี
10,000 /ปี
วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี (ANT)
ชื่อทุน จำนวนทุน เงื่อนไข หมายเหตุ
% ทุน จำนวนปี เกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี ไสว - สนั่น 1 ทุน 100% 4 ปี 3.00 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา 2 ทุน
(สาขาละ 1 )
50% - 100% 4 ปี 3.00
3. ทุนเสริมโอกาส 1 ทุน 25% - 100% 1 ปี 2.00
4. ทุนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ
    - ANT Creative Stars

2 ทุน

50% - 100%

4 ปี

2.00
5. ทุนความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ
    - ANT Proud

2 ทุน

50% - 100%

1 ภาค

2.00

สอบสัมภาษณ์
คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
ชื่อทุน จำนวนทุน เงื่อนไข หมายเหตุ
% ทุน จำนวนปี เกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี ไสว - สนั่น 1 ทุน 100% 4 ปี 3.00 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา 1 ทุน
(สาขาละ 1 )
50% - 100% 4 ปี 3.00
3. ทุนเสริมโอกาส (ค่าหน่วยกิต+ค่าบำรง) 1 ทุน 25% - 100% 4 ปี 2.50 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
4. ทุนความสามารถพิเศษ (เฉพาะค่าหน่วยกิต) 1 ทุน 25% - 100% 4 ปี 2.50 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
คณะนิเทศศาสตร์
ชื่อทุน จำนวนทุน เงื่อนไข หมายเหตุ
% ทุน จำนวนปี เกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี ไสว - สนั่น 1 ทุน 100% 4 ปี 3.00 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา 4 ทุน
(สาขาละ 1 ทุน)
100% 4 ปี 3.00
3. ทุนสาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ 1 ทุน 50% 4 ปี 2.50  
4. ทุนสาขาภาพยนต์และสื่อดิจิทัล 1 ทุน 50% 4 ปี 2.50  
5. ทุนสาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 1 ทุน 50% 4 ปี 2.50  
6. ทุนสาขาการสื่อสารการแสดง 1 ทุน 50% 4 ปี 2.50  
7. ทุนคณะนิเทศศาสตร์ 2 ทุน 100% 1 ปี 2.50  
8. ทุนความสามารถพิเศษด้านนิเทศศาสตร์ 2 ทุน 50% - 100% 4 ปี 2.00  
คณะศิลปศาสตร์
ชื่อทุน จำนวนทุน เงื่อนไข หมายเหตุ
% ทุน จำนวนปี เกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี ไสว - สนั่น 1 ทุน 100% 4 ปี 3.00 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา 4 ทุน 100% 4 ปี 3.00
3. ทุนภาษาดี 4.0 6 ทุน 50%
(ทุนละ 20,000 บาท
เฉพาะภาคการศึกษา
ที่ 2)
1 ปี
(1 ภาคการศึกษา)
3.00 พิจารณาในภาคการศึกษาที่ 2
จากการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
4. ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ 80 ทุน ทุนละ 5,000 บาท     ส่วนลด 5,000 บาท สำหรับนักเรียนที่
สมัครและมอบตัว 80 คนแรก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ชื่อทุน จำนวนทุน เงื่อนไข หมายเหตุ
% ทุน จำนวนปี เกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี ไสว - สนั่น 1 ทุน 100% 4 ปี 3.00 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา 2 ทุน
(สาขาละ 1 )
50% - 100% 4 ปี 3.00
3. ทุนเสริมโอกาส 2 ทุน 25% - 100% 4 ปี 2.00 สอบสัมภาษณ์
4. ทุนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ 1 ทุน 50% - 100% 4 ปี 2.00 สอบสัมภาษณ์
5. ทุนความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ 2 ทุน 50% - 100% 4 ปี 2.00
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อทุน จำนวนทุน เงื่อนไข หมายเหตุ
% ทุน จำนวนปี เกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี ไสว - สนั่น 1 ทุน 100% 4 ปี 3.00 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา 4 ทุน
(สาขาละ 1 ทุน)
100% 4 ปี 3.00
3. ทุนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รอพิจารณา 100% 1 ปี 2.00  
4. ทุนเสริมโอกาส 2 ทุน 25% - 100% 4 ปี 2.00 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
5. ทุนเสริมโอกาสข้าราชการฯ 1 ทุน 50% - 100% 4 ปี 2.00
6. ทุนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ
- Enlish for PA
- ทุนมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รอพิจาณา
1 ทุน
1ทุน
50% - 100%
ค่าหน่วยกิต
ค่าหน่วยกิต
4 ปี
1 ภาค
1 ภาค
2.00
2.00
2.00
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
TOEIC 550
แข่งขันวิชาการระดับประเทศ
7. ทุนมีงานได้เรียน 1 ทุน ค่าหน่วยกิต 1 ปี 2.00 ปีต่อปี
8. ทุนส่วนลดพิเศศนักเรียนเข้าใหม่ รอพิจารณา รอพิจารณา 4 ปี 2.00  
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ชื่อทุน จำนวนทุน เงื่อนไข หมายเหตุ
% ทุน จำนวนปี เกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี ไสว - สนั่น 1 ทุน 100% 4 ปี 3.00 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา 3 ทุน
(สาขาละ 1 )
50% 4 ปี 3.00
3. ทุนเสริมโอกาส 3 ทุน 50% 4 ปี 2.25 สอบสัมภาษณ์
4. ทุนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ 1 ทุน 50%
(เฉพราะค่าหน่วยกิต)
4 ปี 3.00 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
5. ทุนความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ 1 ทุน 50%
(เฉพราะค่าหน่วยกิต)
4 ปี 2.50 สอบสัมภาษณ์
กำหนดการคัดเลือกนักกีฬาทุนประจำปีการศึกษา 2560
วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560

ลำดับที่
ชนิดกีฬา
วันที่
เช้า
บ่าย
สถานที่
ผู้ประสานงาน
เบอร์โทร
1
ฟุตบอล ชาย
4 มี.ค.
9.00 - 12.00 น.
13.00 - 16.00 น.
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ อ.ประสาน เงาศรี
081-136-7529
2
เปตอง
4 มี.ค.
9.00 น.
นายอนุชา สถิตย์พงษ์
084-658-6464
3
ฟุตซอล ชาย
4 มี.ค.
13.00 - 16.00 น.
อ.สนธยา แช่ม
086-106-5115
4
บาสเกตบอลชาย/หญิง
4 มี.ค.
13.00 - 16.00 น.
5
วอลเลย์บอลชาย/หญิง
4 มี.ค.
9.00 - 12.00 น.
นายสุบรรณ ผัวะทอง
084-014-0256
6
ยูโด
4 มี.ค.
9.00 น.
อ.อติชาต ตันเจริญ
089-920-8299
7
เทควันโด
4 มี.ค.
9.00 น.
8
คาราเต้ - โด
4 มี.ค.
9.00 น.
นายสุวัชชัย เขียวหวาน
083-610-6074
9
ดาบไทย
4 มี.ค.
9.00 น.
10
หมากกระดาน
4 มี.ค.
9.00 น.
11
ว่ายน้ำ
4 มี.ค.
9.00 น.
อ.วรวุฒิ สวัสดิชัย
089-827-1240

หมายเหตุ กีฬาประเภทบุคคลชนิดอื่นๆ พิจารณาจากเอกสาร และชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45

หลักฐาน การสมัคร
1.รูปถ่ายหน้าตรง 2 รูป 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาบัตรประชาชน 4.ใบรับรองการศึกษา 5.เกียรติบัตรทางการกีฬา (สำเนา) 6.กรณีทีมชาติต้องมีใบรับรองจากสมาคมกีฬานั้นๆ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 - 4 มีนาคม 2560

ท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ 02-9547300 ต่อ 676 , 312

หลักสูตรปริญญาตรี : จำนวนคณะที่เปิดสอนและอัตราค่าเล่าเรียน (โดยประมาณ)

คณะ

ค่าหน่วยกิต

ค่าบำรุง/เทอม

ค่าบำรุง
Summer

ค่าเล่าเรียน
เหมาจ่าย/
เทอม

ค่าเล่าเรียน
เหมาจ่าย
Summer

ค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร

หมายเหตุ

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
- การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เหมาจ่าย - - 31,000 10,000 248,000 -
- การตลาดยุคดิจิทัล เหมาจ่าย - - 31,000 10,000 248,000 -
- การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล เหมาจ่าย - - 31,000 10,000 248,000 -
- ธุรกิจระหว่างประเทศ เหมาจ่าย - - 31,000 10,000 248,000 -
- การเงิน เทคโนโลยีการเงินและการลงทุน เหมาจ่าย - - 31,000 10,000 248,000 -
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เหมาจ่าย - - 31,000 10,000 248,000 -
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ปี (ภาคปกติ) เหมาจ่าย - - 32,250 10,000 258,000 -
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ปี (ภาคพิเศษ)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
- Business Analytics เหมาจ่าย - - 31,000 10,000 248,000 -
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ)
- Bachelor of business Administration (International Business)
- บริหารธุรกิจ (นักศึกษาชาวไทย) เหมาจ่าย - - 42,500 14,000 340,000 -
- บริหารธุรกิจ (นักศึกษาชาวต่างชาติ) เหมาจ่าย - - 47,500 14,000 380,000 -
- Bachelor of business Administration (Tourism Management)
- บริหารธุรกิจ (นักศึกษาชาวไทย) เหมาจ่าย - - 42,500 14,000 340,000 -
- บริหารธุรกิจ (นักศึกษาชาวต่างชาติ) เหมาจ่าย - - 47,500 14,000 380,000 -
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM)
- บูรณาการสุขภาพและความงาม (เหมาจ่าย) เหมาจ่าย - - 50,000 15,000 400,000
- การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ (เหมาจ่าย) เหมาจ่าย - - 50,000 15,000 400,000
- การแพทย์แผนไทย (เหมาจ่าย) เหมาจ่าย - - 60,000 15,000 480,000
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1,800 7,500 3,750 - - 321,700
- วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 1,800 7,500 3,750 - - 316,100
- วิศวกรรมหุ่นยนต์ 1,800 7,500 3,750 - - 327,800
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 1,600 7,500 3,750 - - 275,000
- ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (IS) 1,600 7,500 3,750 - - 275,000
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT)
- ธุรกิจการบิน - Th 1,500 6,250 3,125 - - 278,000
- การจัดการเทคโนโลยีการบิน (Bilingual) 2,000 6,250 3,125 - - 344,000
วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี
- การออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม(GT) เหมาจ่าย - - 35,000 5,000 300,000
- การออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (DA) - - - - - -
คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
- นิติศาสตรบัณฑิต 1,400 7,200 3,600 - - 256,000
- นิติศาสตร(ภาคบัณฑิต) เหมาจ่าย - - 30,000 30,000 190,000 เรียนแบบ Block course
คณะศิลปศาสตร์
- ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1,500 8,000 4,000 - - 280,000
- ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1,500 8,000 4,000 - - 263,200
- ภาษาจีนธุรกิจ 1,500 8,000 4,000 - - 271,000
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ(IBEC)
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (นักศึกษาชาวไทย) เหมาจ่าย - - 42,500 14,000 340,000
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (นักศึกษาชาวต่างชาติ) เหมาจ่าย - - 47,500 14,000 380,000
คณะนิเทศศาสตร์
- วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ 1,500 6,000 3,000 - - 285,000
- ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 1,600 6,000 3,000 - - 295,000
- สื่อสารการตลาดดิจิทัล 1,600 6,000 3,000 - - 264,600
- ศิลปะการแสดงประยุกต์ 1,600 6,000 3,000 - - 272,000
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
- รัฐประศาสนศาสตร์ 1,500 7,000 3,500 - - 246,000
คณะศิลปกรรมศาสตร์
- คอมพิวเตอร์กราฟิก เหมาจ่าย - - 35,000 5,000 300,000
- การออกแบบตกแต่งภายใน เหมาจ่าย - - 35,000 5,000 300,000
- การออกแบบและธุรกิจแฟชั่น เหมาจ่าย - - 35,000 5,000 300,000
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
- การท่องเที่ยว 1,400 6,000 3,000 - - 265,400
- การโรงแรม 1,400 6,000 3,000 - - 258,500
- การจัดการการบริการเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) เหมาจ่าย - - 52,000 15,000 416,000

แนะนำหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หอพักของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เน้นความปลอดภัยของนักศึกษาและเพื่อจัดระเบียบสังคมจึงจัดให้มีหอพักสำหรับนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัด ภายในหอพักมีบริเวณห้องโถง ห้องครัว ห้องแม่บ้าน สำนักงานพร้อมฟอร์นิเจอร์และสิ่งอำนวยความสะดวก โดยนักศึกษาสามารถอาศัยได้ห้องละ 2 คน

หอพักสตรี DPU 1

ห้องพัดลม 50 ห้อง, ห้องปรับอากาศ 43 ห้อง, ติดต่อ 0-2594-7300 ต่อ 324, 0-2954-9041-8

หอพักสตรี DPU 2

ห้องพัดลม 39 ห้อง, ติดต่อ 0-2594-7300 ต่อ 614, 0-2954-9041-8, 0-2951-1118

หอพักสตรี DPU 3

ห้องปรับอากาศ 174 ห้อง, ติดต่อ 0-2954-6669 ต่อ 102, 103

แนะนำหอพัก

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมกับหน่อยงานราชการในพื้นที่ ได้ร่วมกันจัดระเบียบสังคม บริเวณปริมณฑล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้แก่การจัดระเบียบหอพัก การป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุขต่างๆ โดยการกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการจดทะเบียนหอพักอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พรบ.หอพัก ตลอดจนการสอดส่องดูแลร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพที่ดีของนักศึกษา รวมถึงความไว้วางใจของผู้ปกครอง


หอพักเพชรรัตน์ 1

49/7 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8
โทร. 0-2952-6981-5

หอพักเพชรรัตน์ 2

49/41 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8
โทร. 0-2952-6981

หอพักเทวะฉัตรชนก

โทร. 0-2580-1420

หอพักบุษบง

49/39 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8
โทร. 0-2952-6862

หอพักทวีพร

ซ.เพชรรัตน์ ถ.ประชาชื่น
โทร. 0-2952-6663

หอพักรัตมา

59/49 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8
โทร. 0-2550-5123-5

หอพักคิมูระ

ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8
โทร. 0-2550-5120

หอพักสตรีสุวรรณา

49/29 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8
โทร. 0-2580-6470

หอพักใบไม้

59/59 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8
โทร. 0-2953-5485

หอพักวงศ์ศิริ

โทร. 0-2952-7724

หอพักบ้านกีรติ

29/84 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8
โทร. 0-2952-7724

หอพักบ้านรวมพร

8/37 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8
โทร. 0-2952-6979-80

หอพักปิยะวัฒน์

59/32 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8
โทร. 0-2952-8780 , 085-115-6167

หอพักกมลและบุตร

โทร. 0-2952-6798

ประภาชนันท์

50/108 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8
โทร. 0-2952-7501-3

เรือนมยุรีอพาร์ทเมนต์

โทร. 0-2591-7272

สตรีสรินทร์วิลล์

ซ.ชินเขต 2/37 ถ.ประชาชื่น
โทร. 0-2952-7667-72,0-2586-9304

เอ็น เอฟ อพาร์ทเมนต์

56/3 ถ.ประชาชื่น
โทร. 0-2954-5330-7

สตรีแสงเทียน

314 ถ.ประชาชื่น
โทร.0-2952-5254-8

เดือนดวง อพาร์ทเมนต์

29/47 ถ.ประชาชื่น
โทร.0-2952-5080-3

บ้านสุรศักดิ์

29/39 ซ.เพชรรัตน์ ถ.ประชาชื่น
โทร.0-2953-6069

สตรีฐิตวันต์

110 ถ.ประชาชื่น
โทร.0-2589-1359

ร่วมสร้าง

19/9 ถ.ประชาชื่น
โทร.0-2594-5300,0-2591-8011

สตรีธรรม

110/25 ถ.ประชาชื่น
โทร.0-2954-6816

สตรีพาสุขสวัสดิ์

110/23 ถ.ประชาชื่น
โทร.0-2954-7475

สตรีธรรม

110/34 ถ.ประชาชื่น
โทร.0-2954-7475

หอพัก พี แมนชั่น

49/39 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8
โทร.0-2952-5846-9

หอพักพลอยรุ้ง

49/32 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8
โทร.0-2952-6210-6

หอพักสตรีนันทพัฒน์

115/6 ถ.ริมคลองประปา แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทร.0-2580-3366,0-2580-1420

หอพัก ทิพย์นรา 1 , หอพักทิพย์นรา 2

โทร. 0-591-8448,081-696-8061

หอพักบ้านธนาวงศ์

49/30 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8
โทร.0-2952-6411

หอพักวลีญา

7/23 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8
โทร.0-2952-6991-4

หอพักวลีญา

7/23 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8
โทร.0-2952-6991-4

หอพักพิชญา

49/33 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8
โทร.0-2952-6191

หอพักวันวิสาข์

49/42 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8
โทร.0-2952-6251-3

หอพักศุภวัฒน์เฮ้าส์

49/24 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8
โทร.0-2952-6385

หอพักรวยทอง

49/46 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8
โทร.0-2953-6931-2

หอพักณัฐินีเฮาส์

49/41 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8
โทร.0-2953-5500-10

หอพักสตรีเทวะพร

115/4 ถ.ริมคลองประปา แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210
โทร.081-323-1596

หอพักสตรีบ้านวัชนี

โทร.0-2952-6496

แผนที่และการเดินทางขสมก.

 • สายที่ผ่านหน้ามหาวิทยาลัย 24, 66, 70

รถตู้

 • สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ท่ารถอยู่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎฯ ขึ้นทางด่วนมาประมาณ 25-30 นาที (ถ้าการจราจรไม่ติดขัด)

รถสองแถว

 • รถสองแถวเล็ก สีฟ้า สายเดอะมอลล์ - ประชานิเวศน์ 3
 • รถสองแถวเล็ก สีครีม สายเดอะมอลล์ - วัดบัวขวัญ

รถไฟฟ้า BTS

 • ลงสถานีหมอชิต >> รถโดยสารฯ สาย  63,104 ป้าย ตลาดพงษ์เพชร >> รถสองแถวเล็ก สีแดง

รถไฟฟ้า MRT

 • ลงสถานีบางซื่อ >> รถโดยสารฯ สาย 70

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ที่อยู่

110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กทม 10210 110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กทม 10210 โทรศัพท์ 02-954-7300 โทรสาร 02-589-9605 อีเมล contact@dpu.ac.th

จำนวนคนคลิก ครั้ง จำนวนคนเข้าชม ครั้ง