5 วิทยาลัยใหม่

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
(College of innovative Business and Accountancy : CIBA)

 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน
(CHINA-ASEAN International College : CAIC)

6 คณะที่โดดเด่น

ข้อมูลการสมัคร

ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยคลิกที่ สมัครเรียนออนไลน์ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดคุณสมบัติทั่วไป


 1. ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือมีสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 2. ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรค ติดยาเสพติดที่ให้โทษอย่างร้ายแรงโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 3. ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดอันเป็นลหุโทษ
 4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อนเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย
 5. มีผู้ปกครองและมีภูมิลำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้

คุณสมบัติด้านการศึกษา


 1. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า
 2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตจากสถานศึกษาที่ได้เคยศึกษามาแล้ว (ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวอาจสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 2 ปี)

หลักฐานประกอบการรับสมัคร

 1. ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย
 2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา หรือใบรับรองผลการศึกษา ( ใบ ร.บ. ) ( ถ้ามี )
  กรณียังไม่ได้ใบ ร.บ. สามารถนำมายื่นเพิ่มเติมภายหลังได้
 6. สำเนาใบแสดงผลการสอบ TOEFL  หรือ IELTS สำหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ( ถ้ามี )

การสอบคัดเลือก

 1. มหาวิทยาลัยจะจัดสอบคัดเลือกทันทีในวันที่ยื่นใบสมัคร โดยวิธีสัมภาษณ์ยกเว้นสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน สอบเพิ่มข้อเขียนวัดความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติสอบเพิ่มข้อเขียนวัดทักษะภาษาอังกฤษและจะแจ้งผลการสอบให้ทราบทันที ในวันเดียวกับวันที่สอบคัดเลือก
 2. นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้ จะได้รับเอกสารการมอบตัวในวันที่แจ้งผลการสอบ


สถานที่จำหน่ายใบสมัคร และรับสมัคร

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อใบสมัครพร้อมหนังสือระเบียบการศึกษาและหลักสูตร ได้ในราคา 200 บาท ( รวมค่าสมัคร) และ ยื่นใบสมัคร ( ไม่ต้องเสียค่าสมัคร ) ได้ที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถนนประชาชื่น โทร 0-2954- 7300-29 ต่อ 111, 810, 800, 802, 803 และที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในส่วนภูมิภาค ดังต่อไปนี้ภาคเหนือ

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จ. น่าน โทร. (054) 710-411, 086-9231312, 081-6719028 และ 089-4324834

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น โทร. (043) 225-637,221-783 ต่อ 266 และ 086-4585709

ภาคตะวันออก

โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง โทร.( 038) 611-010 ต่อ 212 และ 081-2543830 โรงเรียนชลกัลยานุกูล จ.ชลบุรี โทร.(038) 282-559 ต่อ 832 และ 087-1339750,081-4808850,082-8989490

ภาคกลาง

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี โทร. (036) 411-051 ต่อ 505 และ 089-0435362 โรงเรียนถาวรานุกูล จ.สมุทรสงคราม โทร. (034) 711-238 ต่อ 128 และ 081-5183984 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จ.ประจวบคีรีขันธ์โทร.(032) 611-103 ต่อ 303 และ 096-6515394

ภาคใต้

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี โทร.(077) 282-001,284-499 ต่อ 122 , 081-5386284 และ 089-4750999 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช โทร.(075) 356-137 ต่อ 110 และ 086-9685133 โรงเรียนสภาราชินี จ.ตรัง โทร.(075)218-792 ต่อ 108 และ 089-7289498 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. (074) 364-948 และ 089-8773378 โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต โทร.(076) 211-034 ต่อ 108 และ 081-7378134
หจก.การบินยะลา จ.ยะลา โทร.(073) 720-011, 082-4399218 และ 093-7122210

การมอบตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษา01

การรับเอกสารการมอบตัว

นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้ จะได้รับเอกสารการมอบตัวในวันที่แจ้งผลการสอบ

 

 

02

การมอบตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้จะต้องมอบตัวชำระเงินและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามวัน เวลา และ สถานที่ที่ระบุในเอกสารการมอบตัวมิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษาใหม่

 

03

หมายเหตุ

ผู้ที่เคยกู้ กยศ. มาแล้ว ไม่ต้อง ชำระค่าเล่าเรียนก่อน ผู้ที่ประสงค์จะขอกู้รายใหม่ กยศ. หรือ กรอ. ชำระเพียงค่ายืนยันสิทธิ์ 3,000 บาท(มหาวิทยาลัยจะคืนให้เมื่อ กยศ. หรือ กรอ. โอนเงิน) ผู้ที่ไม่กู้ สามารถแบ่งจ่ายเป็นรายงวดได้ โดยชำระงวดแรกเพียง 10,000 บาท

วันปฐมนิเทศ/วันเปิดภาคการศึกษา

สมัครเรียน

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เป็นการเข้าร่วมโครงการ สู่อ้อมกอด มธบ. ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษาใหม่ให้เกิดความอบอุ่น มั่นใจ
ปรับตัวเกิดความพร้อมที่จะศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ (ให้ดูรายละเอียดจากเอกสารการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่)

วันเปิดภาคการศึกษา

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่

นักศึกษาสามารถขอใบสมัครทุนการศึกษาได้ที่จุดรับสมัคร หรือ Download ใบสมัครขอทุนมหาวิทยาลัย (ทุน มธบ.)
เอกสารที่ต้องแนบพร้อมใบสมัคร (ต้องเซ็นรับรองสำเนาโดยเจ้าของเอกสาร) และให้ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัคร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


1.ทุนเรียนดีไสว-สนั่น

 1. คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษา โดยมีผลการเรียน
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ระดับ ปวช. ไม่ต่ำกว่า 3.00
 2. จำนวนเงินทุนที่ได้รับ เป็นค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร
 3. ระยะเวลาการให้ทุน ตลอดหลักสูตรการศึกษา(4 ปี) โดยต้องผ่านเงื่อนไข ผลการเรียนและอื่นๆ ตามที่ วิทยาลัย / คณะ กำหนด
 4. จำนวนุคณะละ 1 ทุน

2.ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา

 1. คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษา โดยมีผลการเรียน
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ระดับ ปวช. ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ระดับ ปวส. ไม่ต่ำกว่า 3.00
 2. จำนวนเงินทุนที่ได้รับ เป็นค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร และเป็นไปตามเงื่อนไขแต่ละวิทยาลัย / คณะ
 3. ระยะเวลาการให้ทุน ตลอดหลักสูตรการศึกษา(4 ปี หรือ 2ปี) โดยต้องผ่านเงื่อนไข ผลการเรียนและอื่นๆ ตามที่ วิทยาลัย / คณะ กำหนด
 4. จำนวนุน อยู่ในดุลยพินิจของแต่ละวิทยาลัย / คณะ
กำหนดการ รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 สถานที่
เปิดรับสมัคร 1 - 31 มี.ค. 60 8 เม.ย. - 21 พ.ค. 60 26 พ.ค. - 23 ก.ค. 60 ที่ศูนย์รับสมัคร ชั้น 2 อาคารสำนักอธิการบดี
สอบข้อเขียน 4 เม.ย. 60
9.00 - 11.00 น.
24 พ.ค. 60
9.00 - 11.30 น
26 ก.ค. 60
9.00 - 11.30 น
สถานที่จะประกาศก่อนวันสอบ 2 วัน
(ประกาศผ่าน Facebook ฝ่ายทุนการศึกษาฯ)
สอบสัมภาษณ์ 4 เม.ย. 60
13.00 - 16.30 น.
24 พ.ค. 60
13.00 - 16.30 น.
26 ก.ค. 60
13.00 - 16.30 น.
สถานที่จะประกาศก่อนวันสอบ 2 วัน
(ประกาศผ่าน Facebook ฝ่ายทุนการศึกษาฯ)
ประกาศผล 8 เม.ย. 60 26 พ.ค. 60 1 ส.ค. 60 ผ่าน Website มธบ. และ Facebook ฝ่ายทุนฯ
รายงานตัว 8 - 30 เม.ย. 60 26 พ.ค. - 30 มิ.ย. 60 1 -10 ส.ค. 60 ที่ศูนย์รับสมัคร ชั้น 2 อาคารสำนักอธิการบดี

3.ทุนเสริมโอกาส

 1. คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษา โดยมีผลการเรียนระดับ ม.ปลาย ปวช. ปวส. ไม่ต่ำกว่า 2.00
 2. จำนวนเงินทุนที่ได้รับ และ ระยะเวลาการให้ทุน เป็นไปตามเงื่อนไขแต่ละวิทยาลัย / คณะ

4.ทุนความสามารถพิเศษ

 1. คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษา โดยมีผลการเรียนระดับ ม.ปลาย ปวช. ปวส. ไม่ต่ำกว่า 2.00
 2. เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการหรือด้านอื่น ๆ โดยมีหลักฐานแสดงผลงาน
 3. จำนวนเงินทุนที่ได้รบ และ ระยะเวลาการให้ทุน เป็นไปตามเงื่อนไขแต่ละวิทยาลัย / คณะ
กำหนดการ รอบที่ 1 รอบที่ 2 สถานที่
เปิดรับสมัคร 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 60 1 พ.ค. - 15 ก.ค. 60 ศูนย์รับสมัคร ชั้น 2 อาคารสำนักอธิการบดี
ประกาศผล 26 พ.ค. 60 1 ส.ค. 60 ผ่านเ Website มธบ. และ Facebook ฝ่ายทุนฯ
รายงานตัว 26 พ.ค. - 30 มิ.ย. 60 1 พ.ค. - 15 ก.ค. 60 ศูนย์รับสมัคร ชั้น 2 อาคารสำนักอธิการบดี

กำหนดการสอบคัดเลือก (สถานที่สอบจะแจ้งในบัตรสอบของนักศึกษาที่จะได้รับในวันสมัคร)

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)
ชื่อทุน จำนวนทุน เงื่อนไข หมายเหตุ
% ทุน จำนวนปี เกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี ไสว - สนั่น 4 ทุน
(หลักสูตรละ 1)
100% 4 ปี 3.20 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา 9 ทุน
(สาขาละ 1 )
100% 4 ปี 3.20
3. ทุนเสริมโอกาส
    - CIBA Bright Future

2 ทุน

10% - 50%

4 ปี

2.50
สอบสัมภาษณ์
4. ทุนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ
    - CIBA Smart

10 ทุน

10% - 50%

4 ปี

3.20
5. ทุนความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ
    - CIBA Leader
    - CIBA Idol

5 ทุน
4 ทุน

10% - 50%
10% - 50%

4 ปี
4 ปี

2.50
2.50

สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
6. ทุนกิจกรรมและกีฬา
    - CIBA Sport
    - CIBA Startup

2 ทุน
4 ทุน

10% - 50%
10% - 50%

4 ปี
4 ปี

2.50
2.50

สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อทุน จำนวนทุน เงื่อนไข หมายเหตุ
% ทุน จำนวนปี เกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี ไสว - สนั่น 1 ทุน 100% 4 ปี 3.00 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา 5 ทุน
(สาขาละ 1 )
50% - 100% 4 ปี 3.00
3. ทุนเสริมโอกาส 2-4 ทุน 25% - 100% 4 ปี 2.00 สอบสัมภาษณ์
4. ทุนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ 2-4 ทุน 25% - 100% 4 ปี 2.00 สอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM)
ชื่อทุน จำนวนทุน เงื่อนไข หมายเหตุ
% ทุน จำนวนปี เกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี ไสว - สนั่น 1 ทุน 100% 4 ปี 3.00 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา 3 ทุน
(สาขาละ 1 )
50% - 100% 4 ปี 3.00
3. ทุนเสริมโอกาส สาขาละ 2 ทุน 25% 4 ปี 2.00
4. ทุนทายาทผู้ประกอบการ สาขาละ 3 ทุน 50% 4 ปี 2.00 สอบสัมภาษณ์
5. ทุน Startup สาขา HB 2 ทุน 50,000 บาท ให้ครั้งเดียว 2.00
6. Early Bird Discount สาขาละ 10 ทุน 25% 4 ปี 2.00 ส่วนลดผู้สมัคร 10 คนแรก
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT)
ชื่อทุน จำนวนทุน เงื่อนไข หมายเหตุ
% ทุน จำนวนปี เกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี ไสว - สนั่น 1 ทุน 100% 4 ปี 3.00 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา 2 ทุน
(สาขาละ 1 ทุน)
100%
(ทุนละ 50%)
4 ปี 3.00
3. ทุนเสริมโอกาส
    - หลักสููตร AB
    - หลักสููตร FO

6 ทุน
6 ทุน

45%
30%

4 ปี
4 ปี

2.50
2.50

25,000 /ปี
25,000 /ปี
4. ทุนลูกหลานข้าราชการ
    - หลักสููตร AB
    - หลักสููตร FO

4 ทุน
4 ทุน

35%
25%

1 ปี
1 ปี

2.00
2.00

5,000 /ปี
5,000 /ปี
5. ทุนสายสัมพันธ์พี่น้องการบิน
    - หลักสููตร AB
    - หลักสููตร FO

4 ทุน
4 ทุน

10%
5%

1 ปี
1 ปี

2.00
2.00

5,000 /ปี
5,000 /ปี
6. ทุนพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการบิน
    - หลักสููตร AB
    - หลักสููตร FO

1 ทุน
1 ทุน

15%
10%

1 ปี
1 ปี

2.00
2.00

10,000 /ปี
10,000 /ปี
วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี (ANT)
ชื่อทุน จำนวนทุน เงื่อนไข หมายเหตุ
% ทุน จำนวนปี เกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี ไสว - สนั่น 1 ทุน 100% 4 ปี 3.00 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา 2 ทุน
(สาขาละ 1 )
50% - 100% 4 ปี 3.00
3. ทุนเสริมโอกาส 1 ทุน 25% - 100% 1 ปี 2.00
4. ทุนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ
    - ANT Creative Stars

2 ทุน

50% - 100%

4 ปี

2.00
5. ทุนความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ
    - ANT Proud

2 ทุน

50% - 100%

1 ภาค

2.00

สอบสัมภาษณ์
คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
ชื่อทุน จำนวนทุน เงื่อนไข หมายเหตุ
% ทุน จำนวนปี เกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี ไสว - สนั่น 1 ทุน 100% 4 ปี 3.00 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา 1 ทุน
(สาขาละ 1 )
50% - 100% 4 ปี 3.00
3. ทุนเสริมโอกาส (ค่าหน่วยกิต+ค่าบำรง) 1 ทุน 25% - 100% 4 ปี 2.50 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
4. ทุนความสามารถพิเศษ (เฉพาะค่าหน่วยกิต) 1 ทุน 25% - 100% 4 ปี 2.50 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
คณะนิเทศศาสตร์
ชื่อทุน จำนวนทุน เงื่อนไข หมายเหตุ
% ทุน จำนวนปี เกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี ไสว - สนั่น 1 ทุน 100% 4 ปี 3.00 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา 4 ทุน
(สาขาละ 1 ทุน)
100% 4 ปี 3.00
3. ทุนสาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ 1 ทุน 50% 4 ปี 2.50  
4. ทุนสาขาภาพยนต์และสื่อดิจิทัล 1 ทุน 50% 4 ปี 2.50  
5. ทุนสาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 1 ทุน 50% 4 ปี 2.50  
6. ทุนสาขาการสื่อสารการแสดงดิจิทัล 1 ทุน 50% 4 ปี 2.50  
7. ทุนคณะนิเทศศาสตร์ 2 ทุน 100% 1 ปี 2.50  
8. ทุนความสามารถพิเศษด้านนิเทศศาสตร์ 2 ทุน 50% - 100% 4 ปี 2.00  
คณะศิลปศาสตร์
ชื่อทุน จำนวนทุน เงื่อนไข หมายเหตุ
% ทุน จำนวนปี เกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี ไสว - สนั่น 1 ทุน 100% 4 ปี 3.00 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา 4 ทุน 100% 4 ปี 3.00
3. ทุนภาษาดี 4.0 6 ทุน 50%
(ทุนละ 20,000 บาท
เฉพาะภาคการศึกษา
ที่ 2)
1 ปี
(1 ภาคการศึกษา)
3.00 พิจารณาในภาคการศึกษาที่ 2
จากการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
4. ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ 80 ทุน ทุนละ 5,000 บาท     ส่วนลด 5,000 บาท สำหรับนักเรียนที่
สมัครและมอบตัว 80 คนแรก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ชื่อทุน จำนวนทุน เงื่อนไข หมายเหตุ
% ทุน จำนวนปี เกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี ไสว - สนั่น 1 ทุน 100% 4 ปี 3.00 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา 2 ทุน
(สาขาละ 1 )
50% - 100% 4 ปี 3.00
3. ทุนเสริมโอกาส 2 ทุน 25% - 100% 4 ปี 2.00 สอบสัมภาษณ์
4. ทุนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ 1 ทุน 50% - 100% 4 ปี 2.00 สอบสัมภาษณ์
5. ทุนความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ 2 ทุน 50% - 100% 4 ปี 2.00
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อทุน จำนวนทุน เงื่อนไข หมายเหตุ
% ทุน จำนวนปี เกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี ไสว - สนั่น 1 ทุน 100% 4 ปี 3.00 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา 4 ทุน
(สาขาละ 1 ทุน)
100% 4 ปี 3.00
3. ทุนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รอพิจารณา 100% 1 ปี 2.00  
4. ทุนเสริมโอกาส 2 ทุน 25% - 100% 4 ปี 2.00 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
5. ทุนเสริมโอกาสข้าราชการฯ 1 ทุน 50% - 100% 4 ปี 2.00
6. ทุนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ
- Enlish for PA
- ทุนมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รอพิจาณา
1 ทุน
1ทุน
50% - 100%
ค่าหน่วยกิต
ค่าหน่วยกิต
4 ปี
1 ภาค
1 ภาค
2.00
2.00
2.00
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
TOEIC 550
แข่งขันวิชาการระดับประเทศ
7. ทุนมีงานได้เรียน 1 ทุน ค่าหน่วยกิต 1 ปี 2.00 ปีต่อปี
8. ทุนส่วนลดพิเศศนักเรียนเข้าใหม่ รอพิจารณา รอพิจารณา 4 ปี 2.00  
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ชื่อทุน จำนวนทุน เงื่อนไข หมายเหตุ
% ทุน จำนวนปี เกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี ไสว - สนั่น 1 ทุน 100% 4 ปี 3.00 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา 3 ทุน
(สาขาละ 1 )
50% 4 ปี 3.00
3. ทุนเสริมโอกาส 3 ทุน 50% 4 ปี 2.25 สอบสัมภาษณ์
4. ทุนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ 1 ทุน 50%
(เฉพราะค่าหน่วยกิต)
4 ปี 3.00 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
5. ทุนความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ 1 ทุน 50%
(เฉพราะค่าหน่วยกิต)
4 ปี 2.50 สอบสัมภาษณ์
กำหนดการคัดเลือกนักกีฬาทุนประจำปีการศึกษา 2560
วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560

ลำดับที่
ชนิดกีฬา
วันที่
เช้า
บ่าย
สถานที่
ผู้ประสานงาน
เบอร์โทร
1
ฟุตบอล ชาย
4 มี.ค.
9.00 - 12.00 น.
13.00 - 16.00 น.
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ อ.ประสาน เงาศรี
081-136-7529
2
เปตอง
4 มี.ค.
9.00 น.
นายอนุชา สถิตย์พงษ์
084-658-6464
3
ฟุตซอล ชาย
4 มี.ค.
13.00 - 16.00 น.
อ.สนธยา แช่ม
086-106-5115
4
บาสเกตบอลชาย/หญิง
4 มี.ค.
13.00 - 16.00 น.
5
วอลเลย์บอลชาย/หญิง
4 มี.ค.
9.00 - 12.00 น.
นายสุบรรณ ผัวะทอง
084-014-0256
6
ยูโด
4 มี.ค.
9.00 น.
อ.อติชาต ตันเจริญ
089-920-8299
7
เทควันโด
4 มี.ค.
9.00 น.
8
คาราเต้ - โด
4 มี.ค.
9.00 น.
นายสุวัชชัย เขียวหวาน
083-610-6074
9
ดาบไทย
4 มี.ค.
9.00 น.
10
หมากกระดาน
4 มี.ค.
9.00 น.
11
ว่ายน้ำ
4 มี.ค.
9.00 น.
อ.วรวุฒิ สวัสดิชัย
089-827-1240

หมายเหตุ กีฬาประเภทบุคคลชนิดอื่นๆ พิจารณาจากเอกสาร และชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45

หลักฐาน การสมัคร
1.รูปถ่ายหน้าตรง 2 รูป 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาบัตรประชาชน 4.ใบรับรองการศึกษา 5.เกียรติบัตรทางการกีฬา (สำเนา) 6.กรณีทีมชาติต้องมีใบรับรองจากสมาคมกีฬานั้นๆ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 - 4 มีนาคม 2560

ท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ 02-9547300 ต่อ 676 , 312

หลักสูตรปริญญาตรี : จำนวนคณะที่เปิดสอนและอัตราค่าเล่าเรียน (โดยประมาณ)

คณะ

ค่าหน่วยกิต

ค่าบำรุง/เทอม

ค่าบำรุง
Summer

ค่าเล่าเรียน
เหมาจ่าย/
เทอม

ค่าเล่าเรียน
เหมาจ่าย
Summer

ค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร

ค่าเล่าเรียน
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1/2560

หมายเหตุ

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี ภาคปกติ)
- โลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่ เหมาจ่าย - - 31,000 248,000 31,000 -
- การตลาดยุคดิจิทัล เหมาจ่าย - - 31,000 248,000 31,000 -
- การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล เหมาจ่าย - - 31,000 248,000 31,000 -
- ธุรกิจระหว่างประเทศ เหมาจ่าย - - 31,000 248,000 31,000 -
- การเงิน เทคโนโลยีการเงินและการลงทุน เหมาจ่าย - - 31,000 248,000 31,000 -
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิทัล เหมาจ่าย - - 31,000 248,000 31,000 -
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (4 ปี ภาคปกติ)
- การบัญชียุคดิจิทัล เหมาจ่าย - - 32,500 260,000 32,500 -
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี ภาคพิเศษ)
- โลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่ เหมาจ่าย - - 32,250 258,000 32,250 -
- การตลาดยุคดิจิทัล เหมาจ่าย - - 32,250 258,000 32,250 -
- การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล เหมาจ่าย - - 32,250 258,000 32,250 -
- ธุรกิจระหว่างประเทศ เหมาจ่าย - - 32,250 258,000 32,250 -
- การเงิน เทคโนโลยีการเงินและการลงทุน เหมาจ่าย - - 32,250 258,000 32,250 -
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิทัล เหมาจ่าย - - 32,250 258,000 32,250 -
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (4 ปี ภาคพิเศษ)
- การบัญชียุคดิจิทัล เหมาจ่าย - - 33,500 268,000 33,500 -
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (2 ปี ภาคปกติ)
- โลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่ เหมาจ่าย - - 34,700 138,800 34,700 -
- การตลาดยุคดิจิทัล เหมาจ่าย - - 34,700 138,800 34,700 -
- การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล เหมาจ่าย - - 34,700 138,800 34,700 -
- ธุรกิจระหว่างประเทศ เหมาจ่าย - - 34,700 138,800 34,700 -
- การเงิน เทคโนโลยีการเงินและการลงทุน เหมาจ่าย - - 34,700 138,800 34,700 -
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิทัล เหมาจ่าย - - 34,700 138,800 34,700 -
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (2 ปี ภาคปกติ)
- การบัญชียุคดิจิทัล เหมาจ่าย - - 34,700 138,800 34,700 -
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (2 ปี ภาคพิเศษ)
- โลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่ เหมาจ่าย - - 31,700 10,000 146,800 31,700 -
- การตลาดยุคดิจิทัล เหมาจ่าย - - 31,700 10,000 146,800 31,700 -
- การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล เหมาจ่าย - - 31,700 10,000 146,800 31,700 -
- ธุรกิจระหว่างประเทศ เหมาจ่าย - - 31,700 10,000 146,800 31,700 -
- การเงิน เทคโนโลยีการเงินและการลงทุน เหมาจ่าย - - 31,700 10,000 146,800 31,700 -
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิทัล เหมาจ่าย - - 31,700 10,000 146,800 31,700 -
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (2 ปี ภาคพิเศษ)
- การบัญชียุคดิจิทัล เหมาจ่าย - - 31,700 10,000 146,800 31,700 -
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
- Business Analytics เหมาจ่าย - - 31,000 10,000 248,000 31,000 -
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ)
- Bachelor of Business Administration (International Program)
- บริหารธุรกิจ (นักศึกษาชาวไทย) เหมาจ่าย - - 42,500 14,000 340,000 42,500 -
- บริหารธุรกิจ (นักศึกษาชาวต่างชาติ) เหมาจ่าย - - 47,500 14,000 380,000 47,500 -
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM)
- บูรณาการสุขภาพและความงาม (เหมาจ่าย) เหมาจ่าย - - 50,000 15,000 400,000 50,000
- การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ (เหมาจ่าย) เหมาจ่าย - - 50,000 15,000 400,000 50,000
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1,800 7,500 3,750 - - 321,700 42,450
- วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 1,800 7,500 3,750 - - 316,100 36,250
- วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 1,800 7,500 3,750 - - 327,800 41,750
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 1,600 7,500 3,750 - - 275,000 38,750
- ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (IS) 1,600 7,500 3,750 - - 275,000 38,750
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT)
- ธุรกิจการบิน - Th 1,500 6,250 3,125 - - 278,000 39,900
- การจัดการเทคโนโลยีการบิน (Bilingual) 2,000 6,250 3,125 - - 344,000 41,400
วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี
- การออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม(GT) เหมาจ่าย - - 35,000 5,000 300,000 35,000
- การออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (DA) - - - - - - 35,000
คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
- นิติศาสตรบัณฑิต 1,400 7,200 3,600 - - 256,000 36,050
- นิติศาสตร(ภาคบัณฑิต) เหมาจ่าย - - 30,000 30,000 190,000   เรียนแบบ Block course
คณะศิลปศาสตร์
- ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1,500 8,000 4,000 - - 280,000 41,950
- ภาษาจีนธุรกิจ 1,500 8,000 4,000 - - 271,000 36,750
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ(IBEC)
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (นักศึกษาชาวไทย) เหมาจ่าย - - 42,500 14,000 340,000 42,500
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (นักศึกษาชาวต่างชาติ) เหมาจ่าย - - 47,500 14,000 380,000 47,500
คณะนิเทศศาสตร์
- วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ 1,500 6,000 3,000 - - 285,000 35,450
- ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 1,600 6,000 3,000 - - 295,000 35,750
- การสื่อสารการตลาดดิจิทัล 1,600 6,000 3,000 - - 264,600 36,450
- การสื่อสารการแสดงดิจิทัล 1,600 6,000 3,000 - - 272,000 35,750
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
- รัฐประศาสนศาสตร์ 1,500 7,000 3,500 - - 246,000 31,250
คณะศิลปกรรมศาสตร์
- คอมพิวเตอร์กราฟิก เหมาจ่าย - - 35,000 5,000 300,000 35,000
- การออกแบบตกแต่งภายใน เหมาจ่าย - - 35,000 5,000 300,000 35,000
- การออกแบบและธุรกิจแฟชั่น เหมาจ่าย - - 35,000 5,000 300,000 35,000
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
- การท่องเที่ยว 1,400 6,000 3,000 - - 265,400 39,450
- การโรงแรม 1,400 6,000 3,000 - - 258,500 39,450
- การจัดการการบริการเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) เหมาจ่าย - - 52,000 15,000 416,000 52,000
วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน (CAIC) (หลักสูตรภาษาจีน)
- การจัดการการท่องเที่ยว 42,500
- ธุรกิจระหว่างประเทศ 42,500
- การเงินและการบัญชี 42,500
- ศิลปะและการออกแบบ 42,500
วิทยาลัยนานาชาติสังคมศาสตร์และนิเทศศาสตร์ (ICSC) (หลักสูตรภาษาจีน)
- วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ 42,500
- การบริหารภาครัฐและภาคเอกชน 42,500

แนะนำหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หอพักของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เน้นความปลอดภัยของนักศึกษาและเพื่อจัดระเบียบสังคมจึงจัดให้มีหอพักสำหรับนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัด ภายในหอพักมีบริเวณห้องโถง ห้องครัว ห้องแม่บ้าน สำนักงานพร้อมฟอร์นิเจอร์และสิ่งอำนวยความสะดวก โดยนักศึกษาสามารถอาศัยได้ห้องละ 2 คน

หอพักสตรี DPU 1

ห้องพัดลม 50 ห้อง, ห้องปรับอากาศ 43 ห้อง, ติดต่อ 0-2594-7300 ต่อ 324, 0-2954-9041-8

หอพักสตรี DPU 2

ห้องพัดลม 39 ห้อง, ติดต่อ 0-2594-7300 ต่อ 614, 0-2954-9041-8, 0-2951-1118

หอพักสตรี DPU 3

ห้องปรับอากาศ 174 ห้อง, ติดต่อ 0-2954-6669 ต่อ 102, 103

แนะนำหอพัก

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมกับหน่อยงานราชการในพื้นที่ ได้ร่วมกันจัดระเบียบสังคม บริเวณปริมณฑล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้แก่การจัดระเบียบหอพัก การป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุขต่างๆ โดยการกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการจดทะเบียนหอพักอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พรบ.หอพัก ตลอดจนการสอดส่องดูแลร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพที่ดีของนักศึกษา รวมถึงความไว้วางใจของผู้ปกครอง


หอพักเพชรรัตน์ 1

49/7 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8
โทร. 0-2952-6981-5

หอพักเพชรรัตน์ 2

49/41 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8
โทร. 0-2952-6981

หอพักเทวะฉัตรชนก

โทร. 0-2580-1420

หอพักบุษบง

49/39 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8
โทร. 0-2952-6862

หอพักทวีพร

ซ.เพชรรัตน์ ถ.ประชาชื่น
โทร. 0-2952-6663

หอพักรัตมา

59/49 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8
โทร. 0-2550-5123-5

หอพักคิมูระ

ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8
โทร. 0-2550-5120

หอพักสตรีสุวรรณา

49/29 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8
โทร. 0-2580-6470

หอพักใบไม้

59/59 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8
โทร. 0-2953-5485

หอพักวงศ์ศิริ

โทร. 0-2952-7724

หอพักบ้านกีรติ

29/84 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8
โทร. 0-2952-7724

หอพักบ้านรวมพร

8/37 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8
โทร. 0-2952-6979-80

หอพักปิยะวัฒน์

59/32 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8
โทร. 0-2952-8780 , 085-115-6167

หอพักกมลและบุตร

โทร. 0-2952-6798

ประภาชนันท์

50/108 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8
โทร. 0-2952-7501-3

เรือนมยุรีอพาร์ทเมนต์

โทร. 0-2591-7272

สตรีสรินทร์วิลล์

ซ.ชินเขต 2/37 ถ.ประชาชื่น
โทร. 0-2952-7667-72,0-2586-9304

เอ็น เอฟ อพาร์ทเมนต์

56/3 ถ.ประชาชื่น
โทร. 0-2954-5330-7

สตรีแสงเทียน

314 ถ.ประชาชื่น
โทร.0-2952-5254-8

เดือนดวง อพาร์ทเมนต์

29/47 ถ.ประชาชื่น
โทร.0-2952-5080-3

บ้านสุรศักดิ์

29/39 ซ.เพชรรัตน์ ถ.ประชาชื่น
โทร.0-2953-6069

สตรีฐิตวันต์

110 ถ.ประชาชื่น
โทร.0-2589-1359

ร่วมสร้าง

19/9 ถ.ประชาชื่น
โทร.0-2594-5300,0-2591-8011

สตรีธรรม

110/25 ถ.ประชาชื่น
โทร.0-2954-6816

สตรีพาสุขสวัสดิ์

110/23 ถ.ประชาชื่น
โทร.0-2954-7475

สตรีธรรม

110/34 ถ.ประชาชื่น
โทร.0-2954-7475

หอพัก พี แมนชั่น

49/39 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8
โทร.0-2952-5846-9

หอพักพลอยรุ้ง

49/32 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8
โทร.0-2952-6210-6

หอพักสตรีนันทพัฒน์

115/6 ถ.ริมคลองประปา แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทร.0-2580-3366,0-2580-1420

หอพัก ทิพย์นรา 1 , หอพักทิพย์นรา 2

โทร. 0-591-8448,081-696-8061

หอพักบ้านธนาวงศ์

49/30 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8
โทร.0-2952-6411

หอพักวลีญา

7/23 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8
โทร.0-2952-6991-4

หอพักวลีญา

7/23 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8
โทร.0-2952-6991-4

หอพักพิชญา

49/33 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8
โทร.0-2952-6191

หอพักวันวิสาข์

49/42 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8
โทร.0-2952-6251-3

หอพักศุภวัฒน์เฮ้าส์

49/24 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8
โทร.0-2952-6385

หอพักรวยทอง

49/46 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8
โทร.0-2953-6931-2

หอพักณัฐินีเฮาส์

49/41 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8
โทร.0-2953-5500-10

หอพักสตรีเทวะพร

115/4 ถ.ริมคลองประปา แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210
โทร.081-323-1596

หอพักสตรีบ้านวัชนี

โทร.0-2952-6496

แผนที่และการเดินทางขสมก.

 • สายที่ผ่านหน้ามหาวิทยาลัย 24, 66, 70

รถตู้

 • สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ท่ารถอยู่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎฯ ขึ้นทางด่วนมาประมาณ 25-30 นาที (ถ้าการจราจรไม่ติดขัด)

รถสองแถว

 • รถสองแถวเล็ก สีฟ้า สายเดอะมอลล์ - ประชานิเวศน์ 3
 • รถสองแถวเล็ก สีครีม สายเดอะมอลล์ - วัดบัวขวัญ

รถไฟฟ้า BTS

 • ลงสถานีหมอชิต >> รถโดยสารฯ สาย  63,104 ป้าย ตลาดพงษ์เพชร >> รถสองแถวเล็ก สีแดง

รถไฟฟ้า MRT

 • ลงสถานีบางซื่อ >> รถโดยสารฯ สาย 70

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ที่อยู่

110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กทม 10210 110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กทม 10210 โทรศัพท์ 02-954-7300 โทรสาร 02-589-9605 อีเมล contact@dpu.ac.th

จำนวนคนคลิก ครั้ง จำนวนคนเข้าชม ครั้ง