คุณสมบัติด้านการศึกษา ปริญญาเอก

  • สำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตตามสาขาวิชาที่หลักสูตรกำหนดจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง หรือสาขาอื่นที่คณะกรรมการดุษฎีบัณฑิต พิจารณาเห็นชอบให้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรได้
  • มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด รายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละหลักสูตรตามเอกสารแนบท้าย

คุณสมบัติทั่วไป

  • ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือมีสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
  • ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรค ติดยาเสพติดที่ให้โทษอย่างร้ายแรงโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  • ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดอันเป็นลหุโทษ
  • ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อนเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย
  • มีผู้ปกครองและมีภูมิลำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้