บุคลากร

อาจารย์ปรียาภรณ์ เผือกผ่อง

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

การศึกษา

 • อ.บ. ( ภาษาไทย ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • อ.ม. ( วรรณคดีเปรียบเทียบ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงาน

 • อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • หัวหน้าหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • หัวหน้าแผนกหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ผู้จัดการฝ่ายประจำสำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิขาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การติดต่อ

 

นางกษิมา วัฒนกุล

หัวหน้าแผนกประเมินผลการศึกษา

การศึกษา

 • ศศ.บ. สาขาการจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
 • ศษ.ม. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการศึกษา) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การทำงาน

 • เลขานุการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • หัวหน้าแผนกประเมินผลการศึกษา

การติดต่อ

นางชมพูนุท บู่บาง

เจ้าหน้าที่สำนักวิชาการ

การศึกษา

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี

การทำงาน

 • พนักงานสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การติดต่อ

นางพรทิพย์ วงษ์สินธ์

เจ้าหน้าที่สำนักวิชาการ

การศึกษา

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีละโว้
 • บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การทำงาน

 • พนักงานตรวจสอบทรัพย์สินประชาชนเพื่อจัดซื้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมควบคุมมลพิษ   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 • ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การติดต่อ

น.ส.กิตติ์ธัญญา รุ่งพรจิรพัฒน์

เจ้าหน้าที่แผนกหลักสูตรและการสอน

การศึกษา

 • บธ.บ เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การทำงาน

 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อ ฝ่ายสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • เจ้าหน้าที่ประสานงาน สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
 • เจ้าหน้าที่แผนกหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การติดต่อ

 

นายจักรกฤษณ์ สุขนันท์

เจ้าหน้าที่สำนักวิชาการ

การศึกษา

 • ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การทำงาน

 • เจ้าหน้าที่แผนกหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การติดต่อ