ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559


 
                
                ภาค 1
                
                ภาค 2
          
              ภาคฤดูร้อน
ลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาเก่า นักศึกษาใหม่ พฤ.11-ส.13และ จ.15 สิงหาคม 2559

ศ.6-อา.8 มกราคม 2560 และ

     จ.9 มกราคม 2560

ศ.2-ส.3 มิถุนายน 2560

  และ จ.5-อ.6 มิถุนายน 2560
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

รอบ 1พฤ.9-ศ.10 มิถุนายน 2559

รอบ 2พฤ.11 สิงหาคม 2559
- -
เปิดภาคการศึกษา จ.15 สิงหาคม 2559 จ.9 มกราคม 2560 จ.5 มิถุนายน 2560
ลงทะเบียนล่าช้า จ.29-พ.31 สิงหาคม 2559 จ.23-พ.25 มกราคม 2560 จ.19-อ.20 มิถุนายน 2560
ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา จ.22-พ.24 สิงหาคม 2559 จ.16-พ.18 มกราคม 2560 จ.12-อ.13 มิถุนายน 2560
วันสุดท้ายการขอเพิกถอนรายวิชา (W) ศ.18 พฤศจิกายน 2559 ศ.21 เมษายน 2560 ศ.14 กรกฎาคม 2560
การสอบกลางภาค จ.10-ส.15 ตุลาคม 2559 จ.6-ส.11 มีนาคม 2560 -
วันสุดท้ายการส่งรายชื่อนักศึกษาที่หมดสิทธิ์สอบปลายภาค จ.14 พฤศจิกายน 2559 ศ.7 เมษายน 2560 จ.10 กรกฎาคม 2560
วันสุดท้ายของการเรียน ส.3 ธันวาคม 2559 ส.6 พฤษภาคม 2560 ส.29 กรกฎาคม 2560
การสอบปลายภาค อ.6-ส.17 ธันวาคม 2559 จ.8-ส.20 พฤษภาคม 2560 จ.31 กรฎาคม-ส.5 สิงหาคม 2560
ปิดภาคการศึกษา จ.19 ธันวาคม 2559 จ.22 พฤษภาคม 2560 จ.7 สิงหาคม 2560
หยุดพักผ่อน จ.26 ธันวาคม 2559-พฤ.5 มกราคม 2560

จ.10-พ.12 เมษายน 2560 และ

จ.29 พฤษภาคม-พฤ. 1 มิถุนายน 2560
-
ประกาศผลสอบปลายภาค ศ.23 ธันวาคม 2559 ศ.26 พฤษภาคม 2560 ศ.11 สิงหาคม 2560

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้                                                     ดานว์โหลดปฎิทินการศึกษา
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558


 
                
                ภาค 1
                
                ภาค 2
          
              ภาคฤดูร้อน
ลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาเก่า นักศึกษาใหม่ พฤ.13-ส.15และ จ.17 สิงหาคม 2558

พฤ.7-อา.10 มกราคม 2559 และ

     จ.11 มกราคม 2559

พฤ.26-ส.28 พฤษภาคม 2559

  และ จ.6-อ.7 มิถุนายน 2559
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

รอบ1จ.25-อ.26 พฤษภาคม 2558

รอบ 2ศ.14 สิงหาคม 2558
- -
เปิดภาคการศึกษา จ.17 สิงหาคม 2558 จ.11 มกราคม 2559 จ.6 มิถุนายน 2559
ลงทะเบียนล่าช้า อ.1-พฤ.3 กันยายน 2558 จ.25-พ.27 มกราคม 2559 อ.21 มิถุนายน 2559
ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา พ.26-พฤ.27 สิงหาคม 2558 จ.18-พ.20 มกราคม 2559 อ.14-พ.15 มิถุนายน 2559
วันสุดท้ายการขอเพิกถอนรายวิชา (W) ศ.13 พฤศจิกายน 2558 ศ.8 เมษายน 2559 ศ.8 กรกฎาคม 2559
การสอบกลางภาค จ.12-ส.17 ตุลาคม 2558 จ.7-ส.12 มีนาคม 2559 -
วันสุดท้ายการส่งรายชื่อนักศึกษาที่หมดสิทธิ์สอบปลายภาค จ.9 พฤศจิกายน 2558 อ.19 เมษายน 2559 จ.11 กรกฎาคม 2559
วันสุดท้ายของการเรียน ศ.4 ธันวาคม 2558 ส.7 พฤษภาคม 2559 ส.30 กรกฎาคม 2559
การสอบปลายภาค อ.8-ส.19 ธันวาคม 2558 จ.9-ส.21 พฤษภาคม 2559 จ.1-ส.6 สิงหาคม 2559
ปิดภาคการศึกษา จ.21 ธันวาคม 2558 จ.23 พฤษภาคม 2559 จ.8 สิงหาคม 2559
หยุดพักผ่อน จ.28 ธันวาคม 2558-พ.6 มกราคม 2559

จ.11-อ.12 เมษายน 2559 และ

จ.30 พฤษภาคม-ศ.3 มิถุนายน 2559
-
ประกาศผลสอบปลายภาค ศ.25 ธันวาคม 2558 ศ.27 พฤษภาคม 2559 พ.10 สิงหาคม 2559

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้                                                     ดานว์โหลดปฎิทินการศึกษา
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556


 
                
                ภาค 1
                
                ภาค 2
          
              ภาคฤดูร้อน
ลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาเก่า นักศึกษาใหม่ 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2556 2-5 มกราคม 2557 29-31 พฤษภาคม 2557
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 12-15 มิถุนายน 2556 - -
เปิดภาคการศึกษา 5 สิงหาคม 2556 6 มกราคม 2557 2 มิถุนายน 2557
ลงทะเบียนล่าช้าครั้งที่ 1 6-7 สิงหาคม 2556 7-8 มกราคม 2557 3 มิถุนายน 2557
ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา 13-15 สิงหาคม 2556 14-16 มกราคม 2557 5-6 มิถุนายน 2557
ลงทะเบียนล่าช้าครั้งที่ 2 19-20 สิงหาคม 2556 20-21 มกราคม 2557 10 มิถุนายน 2557
วันสุดท้ายการขอเพิกถอนรายวิชา (W) 25 ตุลาคม 2556 28 มีนาคม 2557 4 กรกฎาคม 2557
การสอบกลางภาค 30 กันยายน -5 ตุลาคม 2556 3-8 มีนาคม 2557 -
วันสุดท้ายการส่งรายชื่อนักศึกษาที่หมดสิทธิ์สอบปลายภาค 28 ตุลาคม 2556 31 มีนาคม 2557 7 กรกฎาคม 2557
วันสุดท้ายของการเรียน 23 พฤศจิกายน 2556 3 พฤษภาคม 2557 26 กรกฎาคม 2557
การสอบปลายภาค 25 พฤศจิกายน-7 ธันวาคม 2556 6-17 พฤษภาคม 2557 28 กรกฎาคม-2สิงหาคม2557
ปิดภาคการศึกษา 9 ธันวาคม 2556 19 พฤษภาคม 2557 4 สิงหาคม 2557
หยุดพักผ่อน 18 ธันวาคม 2556- 1 มกราคม 2557

14- 18 เมษายน 2557 และ

26-28 พฤษภาคม 2557
-
ประกาศผลสอบปลายภาค 17 ธันวาคม 2556 30 พฤษภาคม 2557 8 สิงหาคม 2557

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้                                                                           ดาว์โหลดปฎิทินการศึกษา
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557


 
                
                ภาค 1
                
                ภาค 2
          
              ภาคฤดูร้อน
ลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาเก่า นักศึกษาใหม่ พ.6-ศ.8 และ จ.13 สิงหาคม 2557  จ.5 –อา.11 มกราคม 2558

พฤ.28-อา.31 พ.ค.2558

   และ จ.8-อ.9 มิ.ย.2558
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

รอบ 1 พฤ.5-ส.7 มิถุนายน 2557

รอบ 2  ศ.8 สิงหาคม 2557
- -
เปิดภาคการศึกษา พ.13 สิงหาคม 2557 จ.12 มกราคม 2558 จ.8 มิถุนายน 2558
ลงทะเบียนล่าช้า อ.26 - พ.27 สิงหาคม 2557 จ.26 - พ.28 มกราคม 2558 อ.23 มิถุนายน 2558
ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา พ.20 - พฤ.21 สิงหาคม 2557 จ.19 - พ.21 มกราคม 2558 อ.16 - พ.17มิถุนายน 2558
วันสุดท้ายการขอเพิกถอนรายวิชา (W) ศ.31 ตุลาคม 2557 ศ.3 เมษายน 2558 ศ.10 กรกฎาคม 2558
การสอบกลางภาค จ.6 - ส.11 ตุลาคม 2557 จ.9 - ส.14 มีนาคม 2558 -
วันสุดท้ายการส่งรายชื่อนักศึกษาที่หมดสิทธิ์สอบปลายภาค จ.3 พฤศจิกายน 2557 อ.7 เมษายน 2558 จ.13 กรกฎาคม 2558
วันสุดท้ายของการเรียน ส.29 พฤศจิกายน 2557 ส.9 พฤษภาคม 2558 ส.1 สิงหาคม 2558
การสอบปลายภาค จ.1 - ส.13 ธันวาคม 2557 จ.11 - ส.23 พฤษภาคม 2558 จ.3 - ส.8 สิงหาคม 2558
ปิดภาคการศึกษา จ.15 ธันวาคม 2557 จ.25 พฤษภาคม 2558 จ.10 สิงหาคม 2558
หยุดพักผ่อน จ.22-อ.30 ธันวาคม 2557
(7 วันทำการ)

พฤ.16-ศ.17 เมษายน 2558 และ

จ.1-ศ.5 มิถุนายน 2558
(7วันทำการ)
-
ประกาศผลสอบปลายภาค ศ.19 ธันวาคม 2557 ศ.29 พฤษภาคม 2558 ศ.14  สิงหาคม 2558

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้                                                     ดานว์โหลดปฎิทินการศึกษา
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556


 
                
                ภาค 1
                
                ภาค 2
          
              ภาคฤดูร้อน
ลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาเก่า นักศึกษาใหม่ 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2556 2-5 มกราคม 2557 29-31 พฤษภาคม 2557
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 12-15 มิถุนายน 2556 - -
เปิดภาคการศึกษา 5 สิงหาคม 2556 6 มกราคม 2557 2 มิถุนายน 2557
ลงทะเบียนล่าช้าครั้งที่ 1 6-7 สิงหาคม 2556 7-8 มกราคม 2557 3 มิถุนายน 2557
ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา 13-15 สิงหาคม 2556 14-16 มกราคม 2557 5-6 มิถุนายน 2557
ลงทะเบียนล่าช้าครั้งที่ 2 19-20 สิงหาคม 2556 20-21 มกราคม 2557 10 มิถุนายน 2557
วันสุดท้ายการขอเพิกถอนรายวิชา (W) 25 ตุลาคม 2556 28 มีนาคม 2557 4 กรกฎาคม 2557
การสอบกลางภาค 30 กันยายน -5 ตุลาคม 2556 3-8 มีนาคม 2557 -
วันสุดท้ายการส่งรายชื่อนักศึกษาที่หมดสิทธิ์สอบปลายภาค 28 ตุลาคม 2556 31 มีนาคม 2557 7 กรกฎาคม 2557
วันสุดท้ายของการเรียน 23 พฤศจิกายน 2556 3 พฤษภาคม 2557 26 กรกฎาคม 2557
การสอบปลายภาค 25 พฤศจิกายน-7 ธันวาคม 2556 6-17 พฤษภาคม 2557 28 กรกฎาคม-2สิงหาคม2557
ปิดภาคการศึกษา 9 ธันวาคม 2556 19 พฤษภาคม 2557 4 สิงหาคม 2557
หยุดพักผ่อน 18 ธันวาคม 2556- 1 มกราคม 2557

14- 18 เมษายน 2557 และ

26-28 พฤษภาคม 2557
-
ประกาศผลสอบปลายภาค 17 ธันวาคม 2556 30 พฤษภาคม 2557 8 สิงหาคม 2557

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้                                                                           ดาว์โหลดปฎิทินการศึกษา
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                            ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555

  
        ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555

           ภาค 1 / 2555
 

            ภาค 2 / 2555

ประชุมอาจารย์ทั้งหมดก่อนเปิดภาคการศึกษา อ.12 มิถุนายน 2555 พ.31 ตุลาคม 2555
ลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาเก่า และนักศึกษาใหม่ อ.12 - ศ.15 มิถุนายน 2555 พ.31 ตุลาคม - ส.3 พฤศจิกายน 2555
เปิดภาคการศึกษา จ.18 มิถุนายน 2555 จ.5 พฤศจิกายน 2555
ลงทะเบียนล่าช้า ครั้งที่ 1 พ.20 - พฤ.21 มิถุนายน 2555 อ.6 - พ.7 พฤศจิกายน 2555
ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา พ.27 - พฤ.28 มิถุนายน 2555 พ.14,จ.19,อ.20 พฤศจิกายน 2555
ลงทะเบียนล่าช้า ครั้งที่ 2 จ.2 กรกฎาคม 2555 พ.21 -พฤ.22 พฤศจิกายน 2555
การสอบกลางภาค จ.6 - ส.11 สิงหาคม 2555 จ.7 - ส.12 มกราคม 2556
วันสุดท้ายการขอเพิกถอนรายวิชา (W) ศ.7 กันยายน 2555 ศ.25 มกราคม 2556
วันสุดท้ายการส่งรายชื่อนักศึกษาที่หมดสิทธิ์สอบปลายภาค จ.10 กันยายน 2555 จ.28 มกราคม 2556
ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคที่คณะ/สถาบัน จ.3 - ศ.7 กันยายน 2555 จ.28 มกราคม – ศ.1 กุมภาพันธ์ 2556
ประชุมกรรมการวิชาการคณะเพื่ออนุมัติข้อสอบปลายภาค จ.10 - ศ.14 กันยายน 2555 จ.4 - ศ.8 กุมภาพันธ์ 2556
วันสุดท้ายของการส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคที่สำนักวิชาการ จ.17 กันยายน 2555 จ.11 กุมภาพันธ์ 2556
วันสุดท้ายของการเรียน ส.29 กันยายน 2555 ส.23 กุมภาพันธ์ 2556
การสอบปลายภาค จ.1 - ส.13 ตุลาคม 2555 อ.26 กุมภาพันธ์ - ส.9 มีนาคม 2556
ปิดภาคการศึกษา จ.15 ตุลาคม 2555 จ.11 มีนาคม 2556
ทำคะแนนสอบและประชุมกรรมการวิชาการคณะเพื่ออนุมัติผลการสอบปลายภาค จ.15 - ศ.19 ตุลาคม 2555 จ.11 - ศ.15 มีนาคม 2556
วันสุดท้ายของการส่งผลสอบปลายภาค พฤ.1 พฤศจิกายน 2555 พฤ.28 มีนาคม 2556
ประกาศผลสอบปลายภาค ศ.2 พฤศจิกายน 2555 ศ.29 มีนาคม 2556

              หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้                                                                                                  ดาว์โหลดปฎิทินการศึกษา

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554 (ฉบับปรับปรุง) เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ


 
                
                ภาค 2
          
              ภาคฤดูร้อน
ประชุมอาจารย์ทั้งหมดก่อนเปิดภาคการศึกษา 9 ธันวาคม 2554 -
ลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาเก่า และนักศึกษาใหม่ พ.19 - ส. 22 ตุลาคม 2554 พ. 25 - ศ. 27 เมษายน 2555
เปิดภาคการศึกษา จ. 21 พฤศจิกายน 2554 จ. 30 เมษายน 2555
ลงทะเบียนล่าช้า พ. 23 - ศ.25 พฤศจิกายน 2554 พฤ. 3 - ศ.4 พฤษภาคม 2555
ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา อ. 20 - พฤ.22 ธันวาคม 2554 พฤ.10 - ศ.11 พฤษภาคม 2555
วันสุดท้ายของการส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาคที่สำนักวิชาการ พฤ 29 ธันวาคม 2554 -
การสอบกลางภาค จ.16 - ส.21 มกราคม 2555 -
วันสุดท้ายการขอเพิกถอนรายวิชา (W) พฤ. 2 กุมภาพันธ์ 2555 พฤ. 24 พฤษภาคม 2555
วันสุดท้ายการส่งรายชื่อนักศึกษาที่หมดสิทธิ์สอบปลายภาค ศ.3 กุมภาพันธ์ 2555 ศ. 25 พฤษภาคม 2555
ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคที่คณะ/สถาบัน จ.6 - ศ.10 กุมภาพันธ์2555 พ.16 - ศ.18 พฤษภาคม 2555
ประชุมกรรมการวิชาการคณะเพื่ออนุมัติข้อสอบปลายภาค จ.13-ศ.17 กุมภาพันธ์ 2555 จ. 21 - พฤ.24 พฤษภาคม 2555
วันสุดท้ายของการส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคที่สำนักวิชาการ ศ. 17 กุมภาพันธ์ 2555 ศ. 25 พฤษภาคม 2555
วันสุดท้ายของการเรียน ส.3 มีนาคม 2555 ส. 2 มิถุนายน 2555
การสอบปลายภาค จ.5 - ส. 17 มีนาคม 2555 อ. 5 - ส. 9 มิถุนายน 2555
ปิดภาคการศึกษา จ.19 มีนาคม 2555 จ.11 มิถุนายน 2555
ทำคะแนนสอบและประชุมกรรมการวิชาการคณะเพื่ออนุมัติผลการสอบปลายภาค จ.19 - ศ.23 มีนาคม 2555 จ.11 - พฤ.14 มิถุนายน 2555
วันสุดท้ายของการส่งผลสอบปลายภาค จ.26 มีนาคม 2555 พฤ.14 มิถุนายน 2555
ประกาศผลสอบปลายภาค จ.26 มีนาคม 2555 พฤ.14 มิถุนายน 2555

                                ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554 (ฉบับปรับปรุง)
                                     สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคค่ำ และปีที่ 1-3 ภาคปกติ และภาคค่ำ


 
                
                  ภาค 2
             
          ภาคฤดูร้อน
ประชุมอาจารย์ทั้งหมดก่อนเปิดภาคการศึกษา พ.19 ตุลาคม 2554 -
ลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาเก่า และใหม่นักศึกษาใหม่ พ.19 - ส. 22 ตุลาคม 2554 พ .25 - ศ. 27 เมษายน 2555
เปิดภาคการศึกษา จ. 12 ธันวาคม 2554 จ. 30 เมษายน 2555
ลงทะเบียนล่าช้า พ. 14 - ศ.16 ธันวาคม 2554 พฤ. 3 - ศ. 4 พฤษภาคม 2555
ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา อ. 20 - พฤ. 22 ธันวาคม 2554 พฤ.10-ศ.11 พฤษภาคม 2555
วันสุดท้ายของการส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาคที่สำนักวิชาการ ศ. 20 มกราคม 2555 -
การสอบกลางภาค จ. 6 - ส.11 กุมภาพันธ์ 2555 -
วันสุดท้ายการขอเพิกถอนรายวิชา (W) พฤ. 23 กุมภาพันธ์ 2555 พฤ. 24 พฤษภาคม 2555
วันสุดท้ายการส่งรายชื่อนักศึกษาที่หมดสิทธิ์สอบปลายภาค ศ. 24 กุมภาพันธ์ 2555 ศ. 25 พฤษภาคม 2555
ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคที่คณะ/สถาบัน จ. 27 กุมภาพันธ์ - ศ. 2 มีนาคม 2555 พ.16 - ศ.18 พฤษภาคม 2555
ประชุมกรรมการวิชาการคณะเพื่ออนุมัติข้อสอบปลายภาค จ. 5 - ศ. 9 มีนาคม 2555 จ. 21 - พฤ. 24 พฤษภาคม 2555
วันสุดท้ายของการส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคที่สำนักวิชาการ พ.14 มีนาคม 2555 ศ. 25 พฤษภาคม 2555
  เปลี่ยนเป็น พฤ. 8 มีนาคม 2555  
วันสุดท้ายของการเรียน ส. 24 มีนาคม 2555 ส. 2 มิถุนายน 2555
  เปลี่ยนเป็น ส. 17 มีนาคม 2555  
การสอบปลายภาค จ. 26 มีนาคม - ส. 7 เมษายน 2555 อ. 5 - ส.9 มิถุนายน 2555
  เปลี่ยนเป็น จ. 19 - ส. 31 มีนาคม 2555  
ปิดภาคการศึกษา จ. 9 เมษายน 2555 จ.11 มิถุนายน 2555
ทำคะแนนสอบและประชุมกรรมการวิชาการคณะเพื่ออนุมัติผลการสอบปลายภาค พ.18 - ศ. 20 เมษายน 2555 จ.11 - พฤ.14 มิถุนายน 2555
วันสุดท้ายของการส่งผลสอบปลายภาค อ. 24 เมษายน 2555 พฤ. 14 มิถุนายน 2555
ประกาศผลสอบปลายภาค อ. 24 เมษายน 2555 พฤ. 14 มิถุนายน 255
หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้                                               

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554


 
                
                ภาค 1
                
                ภาค 2
          
              ภาคฤดูร้อน
ลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาเก่า นักศึกษาใหม่ 24-27 พฤษภาคม 2554 19-22 ตุลาคม 2554 14-17 มีนาคม 2555
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 26-29 พฤษภาคม2554 - -
เปิดภาคการศึกษา 30 พฤษภาคม 2554 25 ตุลาคม 2554 19 มีนาคม 2555
ลงทะเบียนล่าช้าครั้งที่ 1 1-2 มิถุนายน 2554 26-27 ตุลาคม 2554 19 มีนาคม 2555
ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา 8-9 มิถุนายน 2554 2-3 พฤศจิกายน 2554 21-22 มีนาคม 2555
ลงทะเบียนล่าช้าครั้งที่ 2 11 มิถุนายน 2554 4 พฤศจิกายน 2554 23 มีนาคม 2555
วันสุดท้ายการขอเพิกถอนรายวิชา (W) 20 สิงหาคม 2554 14 มกราคม 2554 28 เมษายน 2555
การสอบกลางภาค 25-30 กรกฎาคม 2554 22-27 ธันวาคม 2554 -
การสอบกลางภาค 25-30 กรกฎาคม 2554 22-27 ธันวาคม 2554 -
วันสุดท้ายการส่งรายชื่อนักศึกษาที่หมดสิทธิ์สอบปลายภาค 22 สิงหาคม 2554 16 มกราคม 2555 30 เมษายน 2555
วันสุดท้ายของการเรียน 17 กันยายน 2554 11 กุมภาพันธ์ 2555 12 พฤษภาคม 2555
การสอบปลายภาค 19 กันยายน-1 ตุลาคม 2554 13-25 กุมภาพันธ์ 2555 14-19 พฤษภาคม 2555
ปิดภาคการศึกษา 3 ตุลาคม 2554 27 กุมภาพันธ์ 2555 21 พฤษภาคม 2555
หยุดพักผ่อน 10-18 ตุลาคม 2554 5-13 มีนาคม 2555 -
ประกาศผลสอบปลายภาค 20 ตุลาคม 2554 15 มีนาคม 2555 28 พฤษภาคม 2555

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้