ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมา

สำนักวิชาการ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานทางด้านวิชาการ และดำเนินการจัดการศึกษาโดยประสานงานกับคณะวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งรักษาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

สำนักวิชาการจัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2513 นับว่าเป็นหน่วยงานแรกๆ ของสถาบัน ที่มีการแบ่งและกำหนดหน่วยงานต่างๆขึ้นหลังจากการก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2511
ในระยะแรก สำนักวิชาการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการเรียนการสอนทุกด้าน

สำนักวิชาการมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้บังคับบัญชารองลงมา มีผู้อำนวยการสำนักเป็นผู้ดูแลหน่วยงานภายใน และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก มีเจ้าหน้าที่ประจำแผนกเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรงของแผนกมีเจ้าหน้าที่ส่วน กลางดูแลงานด้านธุรการมทำหน้าที่รับ-ส่ง จัดพิมพ์เอกสาร และประสานงานกับแผนกต่างๆของสำนัก

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้ระดับมาตรฐานการศึกษาที่ก้าวหน้าและทันสมัย ถือเป็นภารกิจสำคัญของสำนักวิชาการ ซึ่งได้มีการกำหนดแผนการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตไว้อย่างสอดคล้อง กับแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยระยะที่ โดยคำนึงถึงการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการดำเนินงาน

รวมทั้งการร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรภายนอกทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานสนับสนุนและพัฒนางานวิชาการที่เข้มแข็งและมีคุณภาพ มีศักยภาพในการประสานงานวิชาการ และบริหารจัดการด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

ปรัชญา / ปณิธาน

แหล่งประสานงานด้านวิชาการ พัฒนาและสนับสนุนงานวิชาการ และบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอน

แผนกลยุทธ์สำนักวิชาการ

สำนักวิชาการเป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการที่เข้มแข็ง และมีคุณภาพ มุ่งมั่นประสานงานวิชาการและงานด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา และมหาวิทยาลัย 

          ภาระงานหลักของสำนักวิชาการจะมีส่วนเกี่ยวข้อง และสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 – 2558 ใน 2 ยุทธศาสตร์ คือยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีทักษะตามความต้องการของผู้จ้างงาน   และสังคม และยุทธศาสตร์ที่ 6 จัดระบบการบริหารจัดการที่มีความทันสมัย ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

            แผนกลยุทธ์ของสำนักวิชาการจะสอดคล้องกับกลยุทธ์ย่อยบางข้อของมหาวิทยาลัย ซึ่งสำนักได้นำไปแปลงเป็นแผนปฎิบัติงานประจำปีโดยได้กำหนด โครงการ/กิจกรรม ที่เชื่อมโยงกับพันธกิจของสำนัก มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ และค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ไว้อย่างชัดเจน

            ในปีการศึกษา 2556 สำนักได้ประชุมบุคลากรและได้ร่วมจัดทำแผนกลยุทธ์ในปีการศึกษา 2556 จำนวน 6 กลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1     การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
(ขับเคลื่อนกลยุทธ์โดยแผนกหลักสูตรและการสอน PM 6 ในระบบงาน ISO)
ค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ : ปรับแก้ไขตารางสอนหลังติดประกาศแล้วไม่เกินร้อยละ 5
 
กลยุทธ์ที่ 2 การปรับรูปแบบการดำเนินการ “คลินิกวิชาการ” โดยเน้นการจัดสอนทบทวน
(ขับเคลื่อนกลยุทธ์โดยส่วนกลางของสำนักวิชาการ)
ค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ : จำนวนนักศึกษาเข้ารับการบริการไม่ต่ำกว่า 300 คน / ปีการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 กิจกรรมโครงการบัณฑิตเกียรตินิยมมีความหลากหลาย
(ขับเคลื่อนกลยุทธ์โดยส่วนกลางของสำนักวิชาการ)
 
ค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ : 1.กิจกรรมใหม่ 1 กิจกรรม / ปีการศึกษา
2.ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ นศ. ในโครงการต่อวิทยากรภายนอกไม่ต่ำกว่า 3.51
กลยุทธ์ที่ 4 อาจารย์ที่ปรึกษากัลยาณมิตรรายงานผลการปฏิบัติงานตามกำหนดเวลา
(ขับเคลื่อนกลยุทธ์โดยส่วนกลางของสำนักวิชาการ)
ค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ : 1.จำนวนผู้เข้าร่วมสนทนาไม่ต่ำกว่าครั้งละ 30 คน
2.ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 3.51
กลยุทธ์ที่ 5 มีกการให้บริการนักศึกษามีคุณภาพและผู้ใช้บริการมีความประทับใจ
(ขับเคลื่อนกลยุทธ์โดยศูนย์บริการนักศึกษา)
ค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ : 1.ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่ต่ำกว่า 4.00
 
กลยุทธ์ที่ 6 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกิดประเด็นความรู้ที่สามารถนำไปพัฒนางานหรือพัฒนาตนเองของบุคลากรได้
(ขับเคลื่อนกลยุทธ์โดยส่วนกลางของสำนัก)
ค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ : 2 ประเด็นความรู้ / ปีการศึกษา
 

แผนกหลักสูตรและการสอน

 • ดำเนินการจัดตารางสอนและประสานงานจัดตารางสอบของทุกภาคเรียนให้ดำเนินไปด้วย ความเรียบร้อย โดยประสานงานกับเลขานุการคณะ เลขานุการสาขาวิชาบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันภาษา และฝ่ายทะเบียนและประเมิลผล
 • จัดทำรูปเล่มตารางสอนพร้อมตารางสอบเพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการลงทะเบียน เรียนของนักศึกษาและเป็นคู่มือประกอบการจัดการเรียนการสอน
 • ดูแลและประสานงานให้การขอเปิดรายวิชาสอนของทุกคณะวิชาเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรและส่งข้อมูลตรง ตามกำหนดเวลา
 • ดูแลและประสานงานเรื่องการจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และการขอใช้ห้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
 • จัดทำตารางการใช้ห้องเรียนทุกภาคเรียน ส่งมอบฝ่ายอาคารสถานที่ดำเนินการติดประกาศหน้าห้องเรียนทุกห้อง
 • จัดทำประกาศงดการเรียนการสอนและกำหนดวันชดเชย
 • ดูแลประสานงานในการจัดทำหนังสือระเบียบการและหลักสูตรระดับ ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกปีการศึกษา

แผนกประเมินผลการศึกษา

ข้อสอบ

 1. รับต้นฉบับข้อสอบฉบับผ่านการพิจารณาจากกรรมการเรียบร้อยแล้ว ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับ บัณฑิตศึกษา จากคณะวิชาหรือสถาบันภาษา
 2. จัดต้นฉบับข้อสอบตามตารางสอบแต่ละวัน และทยอยจ่ายให้ฝ่ายทะเบียนและประเมินผลเป็นวันเพื่อผลิตข้อสอบตามจำนวนนัก ศึกษาที่เข้าสอบแต่ละวิชา
 3. ตรวจสอบและติดตามข้อสอบให้ครบทุกวิชาในแต่ละภาคการศึกษา

ผลสอบ

 1. ผลสอบที่ผ่านการพิจารณาจากกรรมการเรียบร้อยแล้ว ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และตรวจสอบความถูกต้อง
 2. นำเสนอผลการสอบที่ผ่านการพิจารณาจากกรรมการแล้วต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 3. ส่งสำเนาให้ฝ่ายทะเบียนและประเมินผล ชุด เพื่อดำเนินการติดประกาศและเก็บฉบับจริงไว้ที่แผนกโดยจำแนกเป็นคณะ
 4. ตรวจสอบและติดตามผลการสอบให้ครบทุกวิชา ในแต่ละภาคการศึกษา
 5. เก็บต้นฉบับผลการสอบสำหรับตรวจสอบเมื่อผลสอบที่ติดประกาศไม่ชัดเจนหรือไม่ถูกต้อง
 6. รับใบอนุมัติที่ให้แก้ไขผลสอบ และตรวจสอบความถูกต้องและจัดทำผลสอบให้เป็นปัจจุบัน