การติดต่อ

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Academic Affairs , Dhurakij Pundit University

อาคารสำนักอธิการบดี 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กทม. 10210
โทร. 0-2954-7300-29 ต่อ 552 , 521
 

Honors

 Honors Class Program
 

Clinic Academic

 คลินิกวิชาการ  

โทรสาร. 0-2954-7300
Email : acaf@dpu.ac.th