ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์
สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานสนับสนุนและพัฒนางานวิชาการที่เข้มแข็งและมีคุณภาพ มีศักยภาพในการประสานงานวิชาการ และบริหารจัดการด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

ปรัชญา / ปณิธาน

แหล่งประสานงานด้านวิชาการ พัฒนาและสนับสนุนงานวิชาการ และบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอน

 

อาจารย์ปรียาภรณ์ เผือกผ่อง
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ