หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ปี (ภาคปกติ)

คำอธิบายหลักสูตรโดยย่อ

หลักสูตรตอบสนองความจำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและการแข่งขันในระดับสากล ดังนั้น หลักสูตรจึงเน้นการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาชีพบัญชี โดยเข้าถึงองค์ความรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งยังสามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับวิชาชีพบัญชีได้อย่างเหมาะสม และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการเงิน และระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของบัณฑิต ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
บัญชีบัณฑิต
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)
บช.บ.
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Accountancy
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)
B.Acc.
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อสร้างบัณฑิตทางการบัญชีที่มีคุณลักษณะ ดังนี้

 1. มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพบัญชี ในระดับสากล และตรงความต้องการของธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
 2. มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์
 3. มีความพร้อมทำงานได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา

 

การประกอบอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา สามารถประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ และการทำงานในองค์การหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังต่อไปนี้

 1. ด้านการทำบัญชี
 2. ด้านการสอบบัญชี
 3. ด้านการบัญชีบริหาร
 4. ด้านการภาษีอากร
 5. ด้านการวางระบบบัญชี
 6. ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี
 7. ด้านการตรวจสอบภายใน
 8. ด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชี
 9. ด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี
 10. ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง