หน่วยงาน มธบ.


  • ฝ่ายปฏิบัติการงานบุคคล
  • ฝ่ายกลยุทธ์งานบุคคล
  • ฝ่ายเสริมสร้างศักยภาพและความผูกพันบุคลากร