New generations reflects anxiety (5 to 8 Apr 2012)

คนรุ่นใหม่สะท้อนความกังวลใจ การจ้่างงานเยาวชนในประเทศไทย ในการเลื่อกปฎิบัติต่อเเรงงารของเยาวชนจากฝ่ายนายจ้าง ฯ

1333592643.pdf

แท็ก: คนรุ่นใหม่สะท้อนความกังวลใจ การจ้่างงานเยาวชนในประเทศไทย

สงวนสิขสิทธิ์ © 2555